Services - 48264-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-Best: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2022/S 020-048264

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Best
National registration number: 301647183
Postal address: Dorpsplein 2
Town: Best
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5683 GA
Country: Netherlands
Contact person: Monique Gouw-Louter
E-mail: m.gouw@bizob.nl
Telephone: +31 612962679
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190454
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190454
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

snoeien bomen gemeente Best 2022-2023 (2025)

Reference number: Bizob-2021-BES-MGO-00241
II.1.2)Main CPV code
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De werkzaamheden binnen de gemeente Best bestaan in hoofdzaak uit: Snoeien van bomen, muteren boomgegevens in GBI, bijkomende werkzaamheden, algemene werkzaamheden, verkeersmaatregelen. De opdracht is niet samengevoegd en niet verdeeld in percelen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar en 9 maanden en maximaal vijf jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

gemeente Best

II.2.4)Description of the procurement:

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

a. Snoeien van bomen

b. Algemene werkzaamheden

c. Muteren boomgegevens in GBI

d. Bijkomende werkzaamheden

e. Verkeersmaatregelen

De opdracht is niet samengevoegd en niet verdeeld in percelen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar en 9 maanden en maximaal vijf jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2022.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Meldingen klachten / Weighting: 42%
Quality criterion - Name: Ecologie / Weighting: 18%
Price - Weighting: 40%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 310 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst vangt aan op 1 april 2022 en eindigt op 31 december 2023.

Met wederzijds welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat de mogelijkheid het de overeenkomst 1

keer met 2 jaar te verlengen. (zijnde planjaren 2024 en 2025).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vragen en opmerkingen kunnen alleen middels de Negometrix “Vraag & Antwoord” module worden ingediend, uiterlijk tot het in de planning vermelde datum en tijdstip. Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota(‘s) van inlichtingen, niet op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) zijn of worden verwerkt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

 

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

 

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referentie snoeien bomen

De inschrijver in de afgelopen 36 maanden (te rekenen vanaf inschrijvingsdatum) tenminste één of meerdere opdrachten heeft uitgevoerd waarbij in totaal minimaal 1.500 bomen binnen één jaar zijn gesnoeid.

Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. Daarnaast wordt bij de referentieverklaring als hiervoor bedoeld een referentieverklaring van de opdrachtgever(s) van de ingediende referentie(s) bijgevoegd waarin een correcte uitvoering van de opdracht wordt bevestigd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever(s) van de ingediende referentie(s).

Veiligheid

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of gelijkwaardig), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/03/2022
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch (NL)
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022