Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 48276-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Unbemannte Luftfahrzeuge

2023/S 018-048276

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 249-728098)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Dozoru Technicznego
Postanschrift: ul. Szczęśliwicka 34
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-353
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Moch
E-Mail: przetargi@udt.gov.pl
Telefon: +48 225722325
Fax: +48 225722388
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.udt.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.udt.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa bezzałogowych systemów powietrznych typu wielowirnikowiec do badań inspekcyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-DS-120/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34711200 Unbemannte Luftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowych systemów powietrznych typu wielowirnikowiec do badań inspekcyjnych.

2. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Projektowane Postanowienia Umowy.

3. Podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 249-728098

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 30

muss es heißen:

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy dostawa obejmuje urządzenie oraz zestaw zamienny (dodatkowe silniki) i narzędzia do wymiany, o których mowa w pkt 34 Opisu przedmiotu zamówienia (zał. 7 do SWZ), to termin na realizację dostawy w zakresie zestawu zamiennego i narzędzi do wymiany wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/ 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór zał. do SWZ

c) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ

d) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 4.

e) Dokument stanowiący wadium jeśli jest wnoszone w innej formie niż pieniądz

f) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

muss es heißen:

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/ 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór zał. do SWZ

c) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ

d) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 4.

e) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 26/04/2023
muss es heißen:
Tag: 03/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: