Dostawy - 482788-2021

24/09/2021    S186

Belgia-Aartselaar: Pompy

2021/S 186-482788

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 181-468748)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquafin NV
Krajowy numer identyfikacyjny: BE 0440.691.388
Adres pocztowy: Kontichsesteenweg 38A (vanaf 11/10/2021 : Kontichsesteenweg 54)
Miejscowość: Aartselaar
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Kod pocztowy: 2630
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: De heer Dominique Cools
E-mail: Dominique.cools@aquafin.be
Tel.: +32 4504116
Faks: +32 34583020
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquafin.be

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aankoop hydrofoorgroepen

Numer referencyjny: CA/DC/2020/00164
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Het voorwerp van deze raamovereenkomst is het leveren van hydrofoorgroepen op een vooraf bepaalde plaats inclusief de indienststelling op de opgegeven installatie/werf, welke kunnen gelegen zijn over heel het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 181-468748

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/10/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 28 oktober 2021.

Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 28 oktober 2021.