Dostawy - 482788-2021

24/09/2021    S186

België-Aartselaar: Pompen

2021/S 186-482788

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 181-468748)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin NV
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Kontichsesteenweg 38A (vanaf 11/10/2021 : Kontichsesteenweg 54)
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: De heer Dominique Cools
E-mail: Dominique.cools@aquafin.be
Telefoon: +32 4504116
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop hydrofoorgroepen

Referentienummer: CA/DC/2020/00164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122000 Pompen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze raamovereenkomst is het leveren van hydrofoorgroepen op een vooraf bepaalde plaats inclusief de indienststelling op de opgegeven installatie/werf, welke kunnen gelegen zijn over heel het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 181-468748

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 28 oktober 2021.

Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 28 oktober 2021.