Services - 483017-2021

Submission deadline has been amended by:  539280-2021
24/09/2021    S186

Poland-Wrocław: Exhibition, fair and congress organisation services

2021/S 186-483017

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Postal address: Al. Śląska 1
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-118
Country: Poland
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl
Telephone: +48 717768000
Fax: +48 717768001
Internet address(es):
Main address: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie Stadionem

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej Muzeum Śląska Wrocław, wraz ze Sport Barem, na terenie Stadionu Wrocław

Reference number: STADION WROCŁAW – 9/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
71220000 Architectural design services
71320000 Engineering design services
72210000 Programming services of packaged software products
72212520 Multimedia software development services
92110000 Motion picture and video tape production and related services
92310000 Artistic and literary creation and interpretation services
39154000 Exhibition equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Stadion Wrocław, Al. Śląska 1, Wrocław, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

W szczególności do zadań Wykonawcy należeć będą:

a) opracowanie projektu ekspozycji stałej na podstawie wszystkich załączników do niniejszej SWZ,

b) opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji stałej, w tym również scenariuszy aplikacji i treści multimedialnych,

c) pozyskanie eksponatów, materiałów fotograficznych do wystawy, archiwaliów, dokumentów, archiwalnych nagrań audio video na potrzeby realizacji ekspozycji,

d) zaprojektowanie i wykonanie strefy aktywności ruchowych,

e) kompleksowe wykonanie wszystkich elementów wystawy, zgodnie z opracowaną w tym celu dokumentacją projektową i techniczną oraz wytycznymi do realizacji i dostawy przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wykonanie architektury wnętrza (scenografia wystawy), dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych, wykonanie stanowisk multimedialnych, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania multimediów, dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia wystawy, wykonanie i montaż grafik, wykonanie, instalacja i uruchomienie zawartości mediów (w tym m.in. animacje, filmy, nagrania dźwiękowe), napisanie tekstów,

f) wykonanie innych elementów zgodnie z dokumentacją załączoną do SWZ, w tym w szczególności adaptacji / rozbudowy systemów wentylacji, klimatyzacji, elektryki i teletechniki, SAP itp. wskazanych w PFU

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.1) posiada środki finansowe w wysokości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

oraz

1.2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca przedstawiając inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa powyżej, winien wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu interaktywnej ekspozycji o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, w skład której wchodziły m.in. elementy aranżacji, systemy AV i sterowania, treści i aplikacje multimedialne, oświetlenie. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

2.1) co najmniej 1 (jedną) osobą, która zaprojektowała lub była członkiem zespołu projektowego opracowującego projekt wystawy stałej, której wartość wynosiła minimum 1.000.000,00 zł brutto,

2.2) kierownikiem projektu ds. ekspozycji (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie

w kierowaniu pracami nad multimedialnymi ekspozycjami, tj. pełniła stanowisko kierownika projektu/kierownika kontraktu co najmniej 3 (trzech) zadań związanych z wdrożeniem ekspozycji (wartość przynajmniej jednej z ekspozycji winna wynosić minimum 1.000.000,00 zł brutto)

Przez wdrożenie ekspozycji Zamawiający rozumie prace polegające na dostawie, montażu ekspozycji i uruchomieniu systemów (przynajmniej 3 elementów z niżej wymienionych: nagłośnienia, oświetlenia, urządzeń multimedialnych, systemów sterowania, elementów aranżacji, kontentów i aplikacji),

2.3) specjalistą ds. multimedialnych (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie

w przygotowaniu rozwiązań multimedialnych i technicznych, tj. odpowiadała za przygotowanie multimedialnych prezentacji lub projekcji w ramach minimum 1 (jednego) zadania związanego z przygotowaniem ekspozycji lub wystawy,

2.4) programistą systemu sterowania (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w programowaniu systemu zarządzania ekspozycją i oświetleniem, tj. pełniła funkcję kierownika prac związanych z realizacją minimum 1 (jednego) zadania polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu i programowaniu dedykowanego systemu zarządzania ekspozycją i oświetleniem,

2.5) programistą aplikacji (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w zakresie tworzenia interaktywnych aplikacji multimedialnych, tj. brała udział w tworzeniu co najmniej 5 (pięciu) interaktywnych aplikacji multimedialnych dla interaktywnych ekspozycji z wykorzystaniem technologii operujących np. C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AI

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w odpowiednim dokumencie przetargowym, tj. we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 11:15
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej wskazanej pod adresem: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

2. Z uwagi na fakt, że prace prowadzone będą na istniejącym obiekcie oraz ingerować będą w istniejące instalacje, w celu należytego skalkulowania kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej. Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej będą każdorazowo wyznaczane przez Zamawiającego w odpowiedzi na wnioski składane przez Wykonawców. Brak odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 139 ustawy Pzp, tj. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Ewentualny zakres usług będących przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: wszystkie rodzaje usług/ robót budowlanych/ prac projektowych objęte przedmiotem zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości: 70 000,00 PLN.

7.Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia

wskazanych w art.108 ust.1 ustawy Pzp.

8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, .ath, .prd

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści dokumentów zamówienia , wnosi się w terminie 10

dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021