Services - 483017-2021

Submission deadline has been amended by:  539280-2021
24/09/2021    S186

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2021/S 186-483017

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Śląska 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-118
Państwo: Polska
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl
Tel.: +48 717768000
Faks: +48 717768001
Adresy internetowe:
Główny adres: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie Stadionem

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej Muzeum Śląska Wrocław, wraz ze Sport Barem, na terenie Stadionu Wrocław

Numer referencyjny: STADION WROCŁAW – 9/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92310000 Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu
39154000 Sprzęt wystawowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stadion Wrocław, Al. Śląska 1, Wrocław, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

W szczególności do zadań Wykonawcy należeć będą:

a) opracowanie projektu ekspozycji stałej na podstawie wszystkich załączników do niniejszej SWZ,

b) opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji stałej, w tym również scenariuszy aplikacji i treści multimedialnych,

c) pozyskanie eksponatów, materiałów fotograficznych do wystawy, archiwaliów, dokumentów, archiwalnych nagrań audio video na potrzeby realizacji ekspozycji,

d) zaprojektowanie i wykonanie strefy aktywności ruchowych,

e) kompleksowe wykonanie wszystkich elementów wystawy, zgodnie z opracowaną w tym celu dokumentacją projektową i techniczną oraz wytycznymi do realizacji i dostawy przedmiotu zamówienia, w tym m.in. wykonanie architektury wnętrza (scenografia wystawy), dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych, wykonanie stanowisk multimedialnych, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania multimediów, dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia wystawy, wykonanie i montaż grafik, wykonanie, instalacja i uruchomienie zawartości mediów (w tym m.in. animacje, filmy, nagrania dźwiękowe), napisanie tekstów,

f) wykonanie innych elementów zgodnie z dokumentacją załączoną do SWZ, w tym w szczególności adaptacji / rozbudowy systemów wentylacji, klimatyzacji, elektryki i teletechniki, SAP itp. wskazanych w PFU

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1.1) posiada środki finansowe w wysokości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

oraz

1.2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca przedstawiając inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa powyżej, winien wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu interaktywnej ekspozycji o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, w skład której wchodziły m.in. elementy aranżacji, systemy AV i sterowania, treści i aplikacje multimedialne, oświetlenie. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

2.1) co najmniej 1 (jedną) osobą, która zaprojektowała lub była członkiem zespołu projektowego opracowującego projekt wystawy stałej, której wartość wynosiła minimum 1.000.000,00 zł brutto,

2.2) kierownikiem projektu ds. ekspozycji (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie

w kierowaniu pracami nad multimedialnymi ekspozycjami, tj. pełniła stanowisko kierownika projektu/kierownika kontraktu co najmniej 3 (trzech) zadań związanych z wdrożeniem ekspozycji (wartość przynajmniej jednej z ekspozycji winna wynosić minimum 1.000.000,00 zł brutto)

Przez wdrożenie ekspozycji Zamawiający rozumie prace polegające na dostawie, montażu ekspozycji i uruchomieniu systemów (przynajmniej 3 elementów z niżej wymienionych: nagłośnienia, oświetlenia, urządzeń multimedialnych, systemów sterowania, elementów aranżacji, kontentów i aplikacji),

2.3) specjalistą ds. multimedialnych (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie

w przygotowaniu rozwiązań multimedialnych i technicznych, tj. odpowiadała za przygotowanie multimedialnych prezentacji lub projekcji w ramach minimum 1 (jednego) zadania związanego z przygotowaniem ekspozycji lub wystawy,

2.4) programistą systemu sterowania (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w programowaniu systemu zarządzania ekspozycją i oświetleniem, tj. pełniła funkcję kierownika prac związanych z realizacją minimum 1 (jednego) zadania polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu i programowaniu dedykowanego systemu zarządzania ekspozycją i oświetleniem,

2.5) programistą aplikacji (co najmniej 1 osobą), która posiada doświadczenie w zakresie tworzenia interaktywnych aplikacji multimedialnych, tj. brała udział w tworzeniu co najmniej 5 (pięciu) interaktywnych aplikacji multimedialnych dla interaktywnych ekspozycji z wykorzystaniem technologii operujących np. C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AI

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w odpowiednim dokumencie przetargowym, tj. we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej wskazanej pod adresem: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

2. Z uwagi na fakt, że prace prowadzone będą na istniejącym obiekcie oraz ingerować będą w istniejące instalacje, w celu należytego skalkulowania kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców odbycia wizji lokalnej. Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej będą każdorazowo wyznaczane przez Zamawiającego w odpowiedzi na wnioski składane przez Wykonawców. Brak odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

4. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w art. 139 ustawy Pzp, tj. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Ewentualny zakres usług będących przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: wszystkie rodzaje usług/ robót budowlanych/ prac projektowych objęte przedmiotem zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości: 70 000,00 PLN.

7.Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia

wskazanych w art.108 ust.1 ustawy Pzp.

8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, .ath, .prd

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści dokumentów zamówienia , wnosi się w terminie 10

dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2021