Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 48304-2023

25/01/2023    S18

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2023/S 018-048304

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 249-726889)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Turlej
E-mail: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa asysty technicznej i konserwacji oraz rozwój Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON

Numer referencyjny: ZP/30/22
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa asysty technicznej i konserwacji oraz rozwój Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 249-726889

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/04/2023
Powinno być:
Data: 10/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: