Services - 48305-2019

31/01/2019    S22    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pays-Bas-Groningue: Élimination et traitement des ordures

2019/S 022-048305

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Stichting Hanzehogeschool Groningen
3671989
Zernikeplein 1
Groningen
9747 AS
Pays-Bas
Point(s) de contact: Henry Huisjes
Courriel: Inkoop@org.hanze.nl
Code NUTS: NL11

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.hanze.nl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Europese openbare Aanbesteding Afvalmanagement met Best Value aanpak

Numéro de référence: 266 - 2018
II.1.2)Code CPV principal
90510000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

De opdracht betreft:

a) Als kennispartner: het (pro)actief geven van advies en bieden van ondersteuning (begeleiden) bij het realiseren van de ambitie en de doelstellingen van de HG op het gebied van afvalmanagement;

b) Als kennispartner: het (pro)actief geven van advies rondom preventie van afval, wijze van afvalinzameling en bieden van ondersteuning bij de interne communicatie rondom de keuzes voor afvalinzameling bij de HG;

c) Het beschikbaar stellen van door leverancier zelf voorgestelde inzamelmiddelen;

d) Het zo duurzaam mogelijk inzamelen, afvoeren en verwerken van in principe alle voorkomende afvalstromen;

e) Het ledigen van vetputten;

f) Het beschikbaar stellen, onderhouden en reinigen van de benodigde inzamelmiddelen voor afval;

g) Het op zo duurzaam mogelijke wijze verwerken en recyclen/hergebruiken van afval tot grondstof in een aantoonbaar, bij voorkeur volledige circulaire keten;

h) Het rapporteren van ingezameld afval;

i) Inzicht geven in de behaalde resultaten.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34928480
79723000
90514000
90500000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: NL11
Lieu principal d'exécution:

Groningen

II.2.4)Description des prestations:

De HG is op zoek naar een (expert) leverancier voor afvalmanagement. Deze is niet uitsluitend inzamelaar en verwerker van afval, maar met name kennispartner en expert voor opdrachtgever voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van afval. Van de leverancier wordt verwacht dat deze afval niet benadert als afval, maar als grondstoffen die weer ingezet kunnen worden in de keten met als ambitie om uiteindelijk een volledig circulaire keten te realiseren. De focus ligt daarbij primair op de gehele circulaire keten. Dit begint bij preventie van afval en eindigt bij het hergebruiken van afval als grondstoffen.

De aanbesteding vindt met gebruikmaking van de Best Value aanpak plaats.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Prestatie onderbouwing / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Risico dossier opdrachtgever / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Kansen dossier / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Kwalificatie en ervaring sleutelfunctionaris / Pondération: 20
Coût - Nom: Financiële uiteenzetting / Pondération: 20
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 086-193623
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/01/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Renewi Nederland BV
Postbus 8785
Eindhoven
5605 LT
Pays-Bas
Code NUTS: NL41
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Voorlichtingsbijeenkomst Best Value:

De Hanzehogeschool Groningen wil de meest geschikte leverancier voor deze opdracht vinden met behulp van de Best Value aanpak. Omdat deze aanpak een wezenlijke andere wijze van inkopen en contractuitvoering is, waarbij andere zaken worden verwacht van inschrijvers en meer ruimte aan inschrijvers wordt geboden, organiseert de HG een voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 18.5.2018 van 09:30 tot 12:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de filosofie achter Best Value uiteengezet, de procesaanpak, wat er in dat kader van de gegadigden verwacht wordt en de eerste informatie gegeven over de inhoud van de aanbesteding. Geinteresseerden dienen zich uiterlijk maandag 14 mei 2018 aan te melden via inkoop@org.hanze.nl o.v.v. voorlichting afvalmanagement. Gelieve bij de aanmelding op te geven met hoeveel personen u de bijeenkomst bijwoont.

Aansluitend aan deze bijeenkomst biedt de HG de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding bij een aantal locaties.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Rechtbank Noord Nederland
Groningen
Pays-Bas
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/01/2019