De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 48308-2023

25/01/2023    S18

Bulgarije-Plovdiv: Elektriciteit

2023/S 018-048308

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MEDITsINSKI UNIVERSITET - PLOVDIV
Nationaal identificatienummer: 000455471
Postadres: bul. VASIL APRILOV No. 15A
Plaats: gr. Plovdiv
NUTS-code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Elena Slavova
E-mail: doop@mu-plovdiv.bg
Telefoon: +359 32200513
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mu-plovdiv.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/26851
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА ОБЕКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група на обекти на Медицински университет – Пловдив с пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор (EСО) и поемане на разходите за небаланси.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 640 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Voornaamste plaats van uitvoering:

Поръчката е с място на изпълнение, съобразно административните адреси на сградите, които са обект на захранване-19 бр. ИТН.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група на обекти на Медицински университет – Пловдив с пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор (EСО) и поемане на разходите за небаланси.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 194-546540
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 76825
Benaming:

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА ОБЕКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Електрохолд Трейд ЕАД
Nationaal identificatienummer: 113570147
Postadres: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 640 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 640 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023