Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 48308-2023

25/01/2023    S18

Bulgarije-Plovdiv: Elektriciteit

2023/S 018-048308

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MEDITsINSKI UNIVERSITET - PLOVDIV
Nationaal identificatienummer: 000455471
Postadres: bul. VASIL APRILOV No. 15A
Plaats: gr. Plovdiv
NUTS-code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Elena Slavova
E-mail: doop@mu-plovdiv.bg
Telefoon: +359 32200513
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mu-plovdiv.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/26851
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА ОБЕКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група на обекти на Медицински университет – Пловдив с пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор (EСО) и поемане на разходите за небаланси.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 640 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Voornaamste plaats van uitvoering:

Поръчката е с място на изпълнение, съобразно административните адреси на сградите, които са обект на захранване-19 бр. ИТН.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група на обекти на Медицински университет – Пловдив с пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор (EСО) и поемане на разходите за небаланси.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 194-546540
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 76825
Benaming:

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА ОБЕКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Електрохолд Трейд ЕАД
Nationaal identificatienummer: 113570147
Postadres: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 640 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 640 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023