Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 483090-2021

24/09/2021    S186

România-București: Servicii de transport aerian ocazional

2021/S 186-483090

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI
Număr naţional de înregistrare: 22084517
Adresă: Strada: Cpt. Av. Alexandru Serbănescu, nr. 50
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Mirescu
E-mail: achizitii.igi@mai.gov.ro
Telefon: +40 0213132331
Fax: +40 0213132331
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igi.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128058
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de transport aerian ocazional intern si international de pasageri

Număr de referinţă: 22084517_2021_PAAPD1311764
II.1.2)Cod CPV principal
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal îl reprezintă achiziționarea de servicii de transport aerian intern si international.

Acordul cadru ce va fi încheiat ca urmare a atribuirii prezentei achiziții având ca obiect “Servicii de transport aerian de pasageri ocazional intern si internațional”, pe o perioadade 24 luni, este necesar în vederea asigurării serviciilor de transport aerian intern şi internaţional de pasageri, pentru realizarea misiunilor specifice autoritatii contractante, participarea personalului la activitati de relatii internationale, la nivelul instituţiilor europene, la cursuri de formare profesională, schimburi de experiență etc. si se v-a incheia cu toti ofertantii declarati admisi. 1. Contractele subsecvente vor fi atribuite prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului cadru conform art. 110 din H.G. 395/2016, iar elementele care vor face obiectul reluării competiţiei vor fi: preţul pentru serviciile de transport aerian solicitate, pentru destinatiile prevazute in caietul de sarcini si eventual altele noi, in funcţie de necesităţile achizitorului. 1. Acordul cadru se va încheia cu un numar preconizat de 3 operatori economici, numarul maxim fiind toti ofertantii declarati admisi. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecvenţa contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite este aproximativ bilunară sau ori de cate ori apare necesitatea indeplinirii unor misiuni specifice ale autoritatii contractante.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 80.916,40 lei fara tva pentru lot 1, 349.800,00 lei fara tva pentru lot 2, 139.920,00 lei fara tva pentru lot 3, 46.640,00 lei fara tva pentru lot 4, 15.000,00 lei fara tva pentru lot 5.

Cantitatea estimativă minimă a acordului-cadru este de 1247 bilete, respectiv:

662 bilete pentru Lotul nr. 1;

320 bilete pentru Lotul nr. 2;

185 bilete pentru Lotul nr. 3;

20 bilete pentru Lotul nr. 4;

60 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă maximă a acordului-cadru este 2158 bilete, respectiv:

1120 bilete pentru Lotul nr.1;

640 bilete pentru Lotul nr. 2;

243 bilete pentru Lotul nr. 3;

30 bilete pentru Lotul nr. 4;

125 bilete pentru Lotul nr. 5;

Cantitatea estimativă care ar putea face obiectul unei singure comenzi ferme, respectiv a unui singur contract subsecvent este:

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 1;

Minim 1 bilet – maxim 50 pentru Lotul nr. 2;

Minim 1 bilet – maxim 20 pentru Lotul nr. 3;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 4;

Minim 1 bilet – maxim 10 pentru Lotul nr. 5;

Valoarea estimativă a celui mai mare contract subsecvent:

80.916,40 lei fără TVA pentru Lotul nr. 1;

349.800,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 2;

139.920,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 3;

46.640,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 4;

15.000,00 lei fără TVA pentru Lotul nr. 5;

Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până la 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 11 598 892.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian intern

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Intern

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile interne prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 60 bilete

cantitate maxima 125 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 187 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de audiere în vederea identificării cetăţenilor străini aflaţi în centrele de cazare, ce provin din ţări care nu au reprezentanţe diplomatice pe teritoriul României

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile activitatilor de audiere în vederea identificării cetăţenilor străini aflaţi în centrele de cazare, ce provin din ţări care nu au reprezentanţe diplomatice pe teritoriul României prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 20 bilete

cantitate maxima 30 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 139 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de relatii internationale

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 662 bilete

cantitate maxima 1120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 094 004.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07 - BESA- Titlul X art. bugetar 58.16 - FRONTEX -Titlul X art. bugetar 58.16 - Mecanismul Financiar Norvegian - Asistenta Tehnica – Titlul X art. bugetar 58.09 Si fonduri bugetare -cap. 61.50.00 titlul II art. 20.06.01

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de returnare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale destinate activitatilor de returnare prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 320 bilete

cantitate maxima 640 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 477 440.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- FONDUL PENTRU AZIL MIGRATIE -Titlul X art. bugetar 58.07 - BESA- Titlul X art. bugetar 58.16 - FRONTEX -Titlul X art. bugetar 58.16

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de transport aerian international destinate activitatilor de transfer straini conform procedura DUBLIN

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60420000 Servicii de transport aerian ocazional
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Intern si international

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri (rezervarea si emiterea de bilete pentru destinatiile internationale specifice activitatilor de transfer straini conform procedura DUBLIN, prevazute in Caietul de sarcini)

Cantitate minima 185 bilete

cantitate maxima 243 bilete

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 700 028.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantii, subcontractantii, tertii sustinatori vor completa Documentul European de Achizitie Unic (DUAE)-declaratie pe proprie raspundere prin care declara ca nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si indeplineste cerintele de calificare precizate in Fisa de date.

Operatorii economici, atunci cand vor completa DUAE cu respectivele informatii solicitate, nu au dreptul de a modifica formatul documentului, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractantă. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa evaluarea ofertelor.

Nota: Documentele solicitate ofertantului dupa evaluarea ofertelor pentru demonstrarea celor asumate in DUAE pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante cu privire plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

- în cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;

- documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;

- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va atasa o împuternicire pentru acesta.

În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a prezenta DUAE.

În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.

Cerința nr.2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta odata cu DUAE o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- Leonard-Florin Medrega - inspector general

- Cristian Stoica – (d) inspector general adjunct

- Marian Cretu - (i) inspector general adjunct

- Gheorghe Mirescu– (I) director Direcția Suport Logistic

- Nela Nicoleta STAN– (D) contabil şef

Persoane cu atributii în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Raluca Stefania LUNGU preşedinte cu drept de vot, Sabin Cristian IANCU, Ana Eliza GROPESCU, Maria Cristiana STANCIU, Laurentiu VASILE, Liviu ROTARU, Evelin MILEA - membrii si Mioara PARVU, Daniel ALIONESCU, Mirela PREDA, Simona BALEA, Diana BALINT, Cristina PAUNESCU, Cristian DAN - membri de rezervă.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanții care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o va realiza.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, acreditare membru IATA (International Air Transport Association).

Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmând ca documentul justificativ, respectiv Certificat de acreditare IATA (International Air Transport Association), valabil la momentul prezentarii doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta se va prezenta in original, copie legalizată sau copie conform cu originalul, stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul va demonstra un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2018, 2019, 2020 în valoare de minim 80.916,40 lei fara TVA pentru Lotul nr. 1 349.800,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 2 139.920,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 3 46.640,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 4 15.000,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 5. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, dupa evaluarea ofertelor, inainte de atribuire, ofertantilor cu oferte admisibile. Documentele justificative sunt: Bilanturi contabile sau extrase de bilant vizate si înregistrate de organele competente pe ultimii 3 ani, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, sau alte documente echivalente edificatoare.Pentru operatorii economici nerezidenti, în măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, atunci acestia vor prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic. Valorile vor fi exprimate in lei la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. ANUL CURS leu / Euro - 2018 - 4.6535; 2019 - 4.7452; 2020- 4,8371. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste informatii.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatPentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii similare de tipul specificat, Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, in cadrul a unuia sau mai multor contracte, a prestart servicii similare in valoare totală cumulata de minim: 80.916,40 lei fara TVA pentru Lotul nr. 1; 349.800,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 2; 139.920,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 3 46.640,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 4 15.000,00 lei fara TVA pentru Lotul nr. 5. Prin sintagma „servicii similare” se înțelege: servicii de transport aerian intern si international. Precizări: Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a /ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita în anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea contractului (exprimata in Lei fara TVA), beneficiarul, obiectul detaliat, perioada de livrare/ prestare, data si numarul documentului de receptie / certificatului constatator, calitatea ofertantului in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor/ prestărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea/prestarea efectivă a produselor/serviciilor din DUAE. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de catre toti ofertantii cu oferte admisibile. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor / produselor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. 2.) NOTA: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare, se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului la contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului, corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. In cazul unei oferte depuse in asociere,cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Ofertantul va prezenta in DUAE informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnică și profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/ respectivele cerinte. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori. 2.) Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/01/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din Documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

La momentul depunerii ofertelor operatorii economici vor incarca DUAE . DUAE care poate fi accesat la adresa URL:https://sicap-prod.e-licitatie.ro8881, urmand ca celelalte documente sa fie solicitate ofertantilor cu oferte admisibile, in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Pentru informaţii privind subcontractanţii şi asociaţii se va completa DUAE. Odată cu DUAE operatorii economici vor prezenta acordul de asociere şi acordul de subcontractare.Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea cerinţei de calificare şi selecţie în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, vor fi solicitate ofertantilor cu oferte admisibile la solicitarea autorităţii contractante. Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îsi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.În cazul în care oferta depusă în asociere va fi declarată câştigătoare se va prezenta, înainte de data semnării contractului, Acordul sau scrisoarea de asociere legalizată prin care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. În cazul în care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Declaratia privind lista asociaţilor/subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia.Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.Pentru informaţiile privind terţii susţinători se va completa DUAE. Odată cu DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul terţului susţinător ( împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii susţinători,din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora).În urma solicitării autorităţii contractante, ofertantii declarati cu oferte admisibile în urma finalizării evaluării ofertelor are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.În cazul în care operatorul economic işi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată,de către unul sau mai mulţi terţi,atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament ferm în acest sens din parteaterţului/terţilor (Formulare)

1. Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru pe o perioadă de 24 luni de la data semnării acestuia, cu un numar preconizat de 3 operatori economici (numărul maxim fiind toți ofertantii declarati admisi ).

La reluarea competitiei, va fi aplicat criteriul de atribuire a celui mai mic ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele precizate la art. art.8 alin (1) litera a) din Legea 101 /2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/09/2021