Services - 48312-2019

31/01/2019    S22    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

République tchèque-Prague: Services de réparation et d'entretien du matériel de sécurité

2019/S 022-048312

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Správa Pražského hradu
49366076
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany
Praha 1
119 08
Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Martina Jandová
Téléphone: +420 224372221
Courriel: martina.jandova@hrad.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.hrad.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/SPH

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení, včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu Pražského hradu a Zámku Lány

Numéro de référence: SPH 932/2017
II.1.2)Code CPV principal
50610000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provádět dílo, které spočítá v zajištění převzetí elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), elektrické kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (EKV), systému měření a regulace technických zařízení (MaR), systému ovládání osvětlení objektů (EIB), systému pro rádiové monitorování mikroklimatu (RMSM), elektromechanických výsuvných zábran vjezdu vozidel (EVZ), interkomových a zvonkových systémů (ICZ), záložních zdrojů napájení, záložních baterií a střídačů (UPS) a kompletní komunikační infrastruktury (optické a metalické kabelové rozvody a datové rozvaděče s aktivními prvky) zajišťující funkčnost všech výše uvedených systémů a zařízení (KIS) ve stávajícím stavu, zajištění individuální zkoušky funkčnosti a celkové kontroly těchto systémů a následném provádění servisní práce na těchto systémech, tj. revize, zkoušky funkčnosti a provozuschopnosti, drobné opravy, výměny, apod.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 72 500 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ010
Code NUTS: CZ020
Lieu principal d'exécution:

Areál a objekty Pražského hradu a Zámku Lány (Praha, Lány - okres Kladno), další nemovitosti, se kterými je zadavatel příslušný hospodařit (zejména v rámci Prahy 6).

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provádět dílo, které spočítá v zajištění převzetí elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), elektrické kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (EKV), systému měření a regulace technických zařízení (MaR), systému ovládání osvětlení objektů (EIB), systému pro rádiové monitorování mikroklimatu (RMSM), elektromechanických výsuvných zábran vjezdu vozidel (EVZ), interkomových a zvonkových systémů (ICZ), záložních zdrojů napájení, záložních baterií a střídačů (UPS) a kompletní komunikační infrastruktury (optické a metalické kabelové rozvody a datové rozvaděče s aktivními prvky) zajišťující funkčnost všech výše uvedených systémů a zařízení (KIS) ve stávajícím stavu, zajištění individuální zkoušky funkčnosti a celkové kontroly těchto systémů a následném provádění servisní práce na těchto systémech, tj. revize, zkoušky funkčnosti a provozuschopnosti, drobné opravy, výměny, apod.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 129-263776
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2334/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 283023111
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 29 720.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2359/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 283023111
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 11 009.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2358/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 283023111
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 61 530.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2373/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 283023111
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 165 160.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2482/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 283023111
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 27 020.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2552/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 283023111
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 38 580.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2483/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 49 020.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2488/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 23 270.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2487/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 183 300.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2554/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 13 190.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2548/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 38 040.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2290/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/10/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 11 170.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2902/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 4 335.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2834/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 94 470.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2895/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 26 775.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 2836/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 33 300.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3189/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 27 350.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3191/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 27 520.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3194/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 5 700.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3193/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 23 270.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3195/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 3 340.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3187/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 21 970.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3163/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 10 520.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SPH 3149/2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Techniserv, spol. s.r.o.
44264020
Baarova 231/36
Praha 4
140 00
Tchéquie
Téléphone: +420 28302311
Courriel: info@techniserv.cz
Code NUTS: CZ010

Adresse internet: www.techniserv.cz

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 72 500 000.00 CZK
Valeur totale du marché/du lot: 13 260.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tchéquie
Téléphone: +420 542167111
Courriel: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tchéquie
Téléphone: +420 542167111
Courriel: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/01/2019