Dostawy - 483143-2019

Submission deadline has been amended by:  532552-2019
15/10/2019    S199

Polska-Łódź: Aparaty ultrasonograficzne

2019/S 199-483143

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
E-mail: barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Tel.: +48 422725935

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.umed.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Numer referencyjny: ZP/104/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowią załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ stanowi podstawę do wyliczenia punktów, które może uzyskać Wykonawca w kryterium oceny ofert

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparaty ultrasonograficzne echokardiograficzny i kardiochirurgiczny

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poradnie Specjalistyczne Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi, ul. Pomorska 251

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt.

Aparat ultrasonograficzny kardiochirurgiczny - 1 szt.

Postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Przez Platformę – należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodzKorzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespołu Poradni Specjalistycznych Centrum Kliniczno - Dydaktyczne UM, przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat ultrasonograficzny – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt. 1 lit. c) SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Pakiet I - co najmniej 1 dostawę aparatu/ów ultrasonograficznych o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto.

Pakiet II - co najmniej 1 dostawę aparatu/ów ultrasonograficznych o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto.

Co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej zopracowanym wzorem umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jestrównoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, III piętro, pok. 22, Biuro Obsługi Realizacji zamówień Publicznych, 90-419 Łódź, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W SIWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia napodst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1. W ust. 6 SIWZ wskazano dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnieniewarunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: informacji z Krajowego Rejestru Karnego,odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, oświadczeniaWykonawcy zgodne z par. 5 ust. 5 i 6 rozporz. Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów (zał. nr 7do SIWZ), wykazu dostaw wykonanych według zał. nr 6 do SIWZ oraz dok. potwierdzających, żete dostawy zostały wykonane należycie, oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedm. zamów. posiadadeklarację CE (wg zał. nr 8).

Wykonawca zg. z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszcz. na Platformie informacji, o których mowaw art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu poprzez Platformę oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisemelektronicznym: wypełniony i podpisany formularz oferty (wg zał. nr 1 do SIWZ), wypełniony i podpisanyformularz – parametry jakościowe wg zał. nr 2a I 2b do SIWZ, jednolity dokument. W przypadku wadium w innejformie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokumentgwarancyjny musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiającetaki dokument wadialny. Pełnomocnictwo — jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osobyreprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się ozamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.

Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający nie dopuszczamożliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, którypowołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczeniaoraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wzakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonaniezamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę (o ile są znane) firm podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowaw ust. 6.3. pkt a) i b) SIWZ: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiegorejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyinformacja albo dokument, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

Którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7). Ofertęskłada się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie pakiet I - 20 000,00 PLN., pakiet II - 4.000,00 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019