Fournitures - 483148-2019

Submission deadline has been amended by:  566447-2019
15/10/2019    S199

Polska-Legnica: Implanty ortopedyczne

2019/S 199-483148

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres pocztowy: ul. Iwaszkiewicza 5
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Tel.: +48 767211126
Faks: +48 767211127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.legnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W LECZENIU PACJENTÓW CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Numer referencyjny: WSzSL/FZ-60/19
II.1.2)Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

Implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji (Część 1);

Substytut kostny (Część 2);

(zwane dalej również: wyroby medyczne) szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2A do siwz, który stanowi jej integralną część. Zamawiane wyroby medyczne zostały pogrupowane w 2 Części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183000 Dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 - Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

Implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do siwz.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.

4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 13000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Substytut kostny

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183000 Dodatkowe wyroby ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 - Apteka szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

Substytut kostny.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do siwz.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.

4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 440 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki dotyczące wykonywania zamówienia, w tym istotne zmiany umowy, określone zostały w projekcie umowy w Rozdziale XVII SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Pok. 046 w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym [którą stanowi druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z Załącznikiem nr 2A(formularzem asortymentowo-cenowym) w zakresie przedmiotu zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę]:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień(dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w siwz w Załączniku nr 1 do siwz (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXIII SIWZ oraz w Rozdziale XXIV siwz -Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia JEDZ w postaci elektronicznej. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 1 do siwz,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3. Dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady i sposób wniesienia wadium opisane zostały w Rozdziale IX siwz.

1.4. Dowody, w zakresie procedury, o której mowa w art. 24 ust 8 uPzp (jeżeli dotyczy). Dowody należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

3.Oświadczenia i dokumenty w postępowaniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) Dokumenty przedmiotowe:

a) Dokumenty potwierdzające zgłoszenie oferowanych wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych;

b) Dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci katalogów (lub części katalogów) wydanych przez Wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego zawierających numery katalogowe oferowanych produktów oraz opis/wskazanie kluczowych cech,parametrów właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego;

c) certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną - w przypadku gdy dotyczy.

4. Informacje związane z obowiązkami Zamawiającego, o których mowa w art. 13 ust.1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały opisane w Rozdziale XXV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019