Υπηρεσίες - 483173-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

02/12/2017    S232

Κάτω Χώρες-Petten: Άμεση σύμβαση υπηρεσιών για την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινού και περιοδικού καθαρισμού σε περιοχές και κτίρια στις εγκαταστάσεις του JRC στο Petten

2017/S 232-483173

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.11.2017, 2017/S 229-476416)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. Contact person: L. Vuskovic. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.1.2018.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

8.1.2018 (10:00), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

19.1.2018.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

23.1.2018 (10:00), τοπική ώρα.

[...]

Η εκτιμώμενη αξία που ορίζεται στο σημείο ΙΙ.2.6 περιλαμβάνει ποσοστό 10 % για την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών.