Υπηρεσίες - 483173-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

02/12/2017    S232

Nederland-Petten: Direct dienstencontract voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het JRC-terrein te Petten

2017/S 232-483173

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 29.11.2017, 2017/S 229-476416)

Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND. Contactpersoon: L. Vuskovic. E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

II.2.5) Gunningscriteria:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

4.1.2018.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

8.1.2018 (10:00), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

II.2.5) Gunningscriteria:

Prijs.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

19.1.2018.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

23.1.2018 (10:00), plaatselijke tijd.

[...]

De geraamde waarde vermeld in II.2.6) is inclusief 10 % voor onvoorziene uitgaven.