Diensten - 483174-2017

02/12/2017    S232

Bulgarije-Sofia: Reinigingsdiensten voor de kantoren van het Huis van Europa in Sofia, Bulgarije

2017/S 232-483174

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Bulgarije
Postadres: G. S. Rakovski Street 124
Plaats: Sofia
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu
Telefoon: +359 29335252
Fax: +359 29335233
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/bulgaria/
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigingsdiensten voor de kantoren van het Huis van Europa in Sofia, Bulgarije.

Referentienummer: PR/2017-16-INF/SOF.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Bulgarije, die ook namens het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement optreedt, is op zoek naar reinigingsdiensten voor de kantoren van het Huis van Europa te G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, BULGARIJE.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europese Commissie, Directorate-General for Communication, Representation in Bulgaria, G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, BULGARIJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigingsdiensten voor het Huis van Europa in Sofia, Bulgarije, met inbegrip van standaardreinigingsdiensten, bijkomende reinigingsdiensten en het ophalen en verwijderen van afval en leveringen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht kan tot viermaal worden verlengd voor een maximale looptijd van 5 jaar.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

het aantal gegadigden is onbeperkt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

combinaties van dienstverleners mogen een inschrijving indienen zonder dat ze een specifieke rechtsvorm hoeven aan te nemen vóór de gunning van de opdracht. Indien de opdracht wordt gegund aan een combinatie, kan het voorkomen dat deze een bepaalde rechtsvorm moet aannemen indien dit voor leden van de combinatie of voor de coördinatie van de diensten nodig is om de verantwoordelijkheid voor de ontvangst en verwerking van betalingen te dragen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De betaling voor de diensten (zowel de standaarddiensten als de bijkomende diensten) zal maandelijks worden uitgevoerd op de in de ontwerpovereenkomst beschreven manier, na overlegging van een gepaste factuur, opgesteld conform de nationale wetgeving, en van alle bewijsstukken waarin de diensten worden vermeld die tijdens de maand in kwestie zijn verleend, met name het schriftelijke verzoek van de aanbestedende dienst voor uitzonderlijke bijkomende diensten.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/01/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 22/01/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2017