Usługi - 483174-2017

02/12/2017    S232

Bułgaria-Sofia: Usługi sprzątania pomieszczeń w Domu Unii Europejskiej w Sofii, Bułgaria

2017/S 232-483174

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Bułgarii
Adres pocztowy: G. S. Rakovski Street 124
Miejscowość: Sofia
Kod NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu
Tel.: +359 29335252
Faks: +359 29335233
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/bulgaria/
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania pomieszczeń w Domu Unii Europejskiej w Sofii, Bułgaria

Numer referencyjny: PR/2017-16-INF/SOF.
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Bułgarii, działając również w imieniu Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, zamierza zamówić usługi sprzątania pomieszczeń w Domu Unii Europejskiej pod adresem: G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, BUŁGARIA.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Representation in Bulgaria, G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, BUŁGARIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi sprzątania pomieszczeń w Domu Unii Europejskiej w Sofii, Bułgaria, obejmujące standardowe usługi sprzątania, dodatkowe usługi sprzątania, gromadzenie i usuwanie odpadów oraz zapewnienie materiałów zużywalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa może zostać 4-krotnie przedłużona na maksymalny okres 5 lat.

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

liczba kandydatów nie jest ograniczona.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferty mogą składać grupy usługodawców, od których nie będzie wymagane przyjęcie żadnej szczególnej formy prawnej przed udzieleniem zamówienia. W przypadku udzielenia zamówienia grupie usługodawców może być od niej wymagane przyjęcie określonej formy prawnej, jeżeli będzie to konieczne na potrzeby realizacji zobowiązań związanych z przyjmowaniem i przetwarzaniem płatności dla członków grupy, a także z zarządzaniem usługami i ich koordynowaniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Płatność za świadczone usługi (standardowe usługi i usługi dodatkowe) będzie dokonywana co miesiąc, w sposób określony w projekcie umowy, po przedstawieniu prawidłowej faktury wystawionej zgodnie z prawem krajowym oraz wszystkich dokumentów potwierdzających, z wyszczególnieniem usług świadczonych w danym miesiącu, a zwłaszcza pisemnego zlecenia instytucji zamawiającej na nadzwyczajne usługi dodatkowe.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 22/01/2018
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2017