Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 483174-2017

02/12/2017    S232

Bulgaria-Sofia: Servicii de curățenie pentru sediul Casei UE din Sofia, Bulgaria

2017/S 232-483174

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Commission Representation in Bulgaria
Adresă: G. S. Rakovski Street 124
Localitate: Sofia
Cod NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Cod poștal: 1000
Țară: Bulgaria
Persoană de contact: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu
Telefon: +359 29335252
Fax: +359 29335233
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/bulgaria/
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3086
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie pentru sediul Casei UE din Sofia, Bulgaria.

Număr de referinţă: PR/2017-16-INF/SOF.
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Reprezentanța Comisiei Europene în Bulgaria, acționând și în numele Biroului de informare al Parlamentului European, este în căutare de servicii de curățenie pentru sediul Casei UE de la adresa G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, BULGARIA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Locul principal de executare:

Comisia Europeană, Directorate-General for Communication, Representation in Bulgaria, G. S. Rakovski Street 124, 1000 Sofia, BULGARIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie pentru Casa UE din Sofia, Bulgaria, inclusiv servicii de curățenie standard, servicii de curățenie suplimentare, colectarea și eliminarea deșeurilor și livrarea de bunuri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de maximum 4 ori, pentru o perioadă maximă de 5 ani.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 20
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

Numărul de candidați nu este limitat.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertele pot fi depuse de grupuri de prestatori de servicii cărora nu li se va solicita să adopte o anumită formă juridică înainte de atribuirea contractului. În cazul în care contractul se atribuie unui grup, acestuia i se poate solicita adoptarea unei anumite forme juridice, dacă acest lucru este necesar în vederea asumării responsabilității pentru primirea și procesarea plăților pentru membrii grupului, precum și pentru administrarea și coordonarea serviciului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Plata pentru serviciile prestate (serviciile standard, la care se adaugă serviciile suplimentare) se va efectua în fiecare lună, conform modalității specificate în proiectul de contract, în urma prezentării unei facturi corespunzătoare, întocmită în conformitate cu legislația națională și cu toate documentele justificative care menționează serviciile prestate în decursul lunii în cauză, în special cererea scrisă a autorității contractante privind serviciile suplimentare excepționale.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/01/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 22/01/2018
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/11/2017