Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 483190-2021

Submission deadline has been amended by:  539461-2021
24/09/2021    S186

Poland-Rozprza: Refuse and waste related services

2021/S 186-483190

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rozprza
Postal address: Al. 900-lecia 3
Town: Rozprza
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-340
Country: Poland
Contact person: Joanna Zająć
E-mail: zamowienia@rozprza.pl
Telephone: +48 446496108
Fax: +48 446158006
Internet address(es):
Main address: http://www.rozprza.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza

Reference number: IZP.271.1.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza w roku 2022

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Rozprza

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) odbioru i zagospodarowania, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01);

2) odbioru i zagospodarowania, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpadów zbieranych selektywnie, tj.:

a) odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kod: 20 01 01, 15 01 01),

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali (kod: 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04),

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (20 01 02, 15 01 07),

d) odpady ulegające biodegradacji - bioodpady (kod: 20 02 01, 20 01 08);

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1043,96 Mg;

2) segregowanych w ilości 762,65 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 64,97 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 74,92 Mg.

Wskazane ilości odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia.

Ilość odpadów biodegradowalnych zbieranych w okresie realizacji zamówienia została oszacowana na podstawie ilości ton tych odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Ilość pozostałych odpadów ustalona została na podstawie ilości ton odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Wykonawca będzie przekazywał odebrane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka. lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 przyjętego uchwałą nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028, oraz uchwały nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3160).

Odpady komunalne odbierane selektywnie Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale 4 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł). Informacje dot wadium opisano w rozdziale 23 SWZ

Klauzula RODO - szczegółowo opisana w rozdziale 38 SWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.);

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Rozprza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2021, poz. 888);

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełnić każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał lub zagospodarowywał odpady.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w granicach administracyjnych jednego miasta lub gminy, którego liczba mieszkańców była większa niż 10.000 mieszkańców na łączną kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 zł brutto każda.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.

Uwaga: Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,

waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 11:00
Place:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Joanna Zając zamowienia@rozprza.pl.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesień/październik 2022

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:1). formularz ofertowy, 2). zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,3). JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,4). JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,5). JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym , 6). dowód wniesienia wadium. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą. Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych szczegółowo opisano w rozdziale 9 SWZ.Zasady składania oferty przez WYKONAWCÓW WSPÓLNIE ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym SPÓŁKI CYWILNE:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy wskazują w formularzu oferty dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawę zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć to pełnomocnictwo;

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane;

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (PKT 9 FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ);

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) składa każdy Wykonawca. Oświadczenie to będzie potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6) jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

6. Odwołanie w przypadkach innym niż określone w pkt 5 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

7. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021