Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (bugs) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 483261-2020

13/10/2020    S199

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών

2020/S 199-483261

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 182-438564)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αριθμός ταυτοποίησης: 090101655
Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο
Ταχ. κωδικός: 700 13
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Ι.Τ.Ε.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr
Τηλέφωνο: +30 2810391515
Φαξ: +30 2810391555
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.forth.gr/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής και επικύρωσης μεθόδων / τεχνικών σχεδίασης και υλοποίησης ιατρικών συσκευών, με βάση τη μεθοδολογία «Security by Design».

Αριθμός αναφοράς: Συστημκός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 99196, ΑΔΑΜ έγκρισης 20REQ007307114
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και επικύρωσης λύσης, για την εφαρμογή και επικύρωση μεθόδων / τεχνικών σχεδίασης και υλοποίησης ιατρικών συσκευών. με βάση τη μεθοδολογία «Security by Design», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «P.A.N.A.C.E.A»., που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., και ειδικότερα, την ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων, αλλά και τεχνικών σχεδίασης και υλοποίησης ιατρικών συσκευών, βάσει της μεθοδολογίας «Security by Design».

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/10/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 182-438564

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.5)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κριτήρια ανάθεσης
Αντί:

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4) Συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα της παραγράφου B6 / Στάθμιση: 5 %

Διάβαζε:

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4) Συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα της παραγράφου 2.2.7), σύμφωνα με την απαίτηση B6 / Στάθμιση: 5 %

Αριθμός τμήματος: III.1.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

1) ο υποψήφιος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης, κατασκευής και/ή πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ιατρικών συσκευών κατηγορίας ΙΙΒ)·

Διάβαζε:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

1) ο υποψήφιος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης, κατασκευής και/ή πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ιατρικών συσκευών κατηγορίας ΙΙΑ)·

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 15/10/2020
Τοπική ώρα: 20:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 06/11/2020
Τοπική ώρα: 20:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.6)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Αντί:
Ημερομηνία: 22/04/2021
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/05/2021
Τοπική ώρα: 20:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 21/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 12/11/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: