Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 48336-2023

25/01/2023    S18

België-Brussel: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2023/S 018-048336

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Nationaal identificatienummer: 0367.303.762_68
Postadres: Galileelaan 5/2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: info.procurement@health.fgov.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.health.fgov.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470525
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De aankoop van sampling kits voor Covid-19 PCR testen

Referentienummer: FOD VVVL-COVID19_050122_02-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aankoop van sampling kits voor Covid-19 PCR testen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht betreft de aankoop van sampling kits voor Covid-19 PCR testen elk kit bestaande uit een buisje gevuld met virale inactiveringsvloeistof en een lekvrije dop, alsmede een reservedop voor archivering.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tijd/beschikbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Criteria / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties zijn volumes waarbij de leverancier zich ertoe verbindt te leveren binnen de gestelde termijn en tegen de prijs die door de aanbestedende overheid (federale overheid) in de aanbesteding is overeengekomen indien de aanbestedende overheid de optie uitoefent.

De aanbestedende overheid heeft het recht, maar niet de verplichting om de optie(s) uit te oefenen op de deadline(s) vermeld in de aanbesteding.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

De evolutie van de Covid-19-pandemie in België, en de urgentie van de situatie, dwingen de aanbestedende overheid om de minimumtermijn voor de ontvangst van de inschrijvingen terug te brengen tot vijftien (15) dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht, in overeenstemming met artikel 36, §3, van de Overheidsopdrachtenwet.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 107-296289
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: COVID19_050122_02
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aankoop van Sampling kits voor Covid19 PCR testen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023