Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 48340-2023

25/01/2023    S18

Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa

2023/S 018-048340

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce
Adres pocztowy: Piotrkowska 29
Miejscowość: Radoszyce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Woźniak
E-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl
Tel.: +48 413731595
Faks: +48 413731545
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.radoszyce.radom.lasy.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022.”

Numer referencyjny: NZ.270.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Czapla i Ruda Pilczycka.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce – leśnictwa: Czapla, Ruda Pilczycka.

Zgodnie z SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Pakiet 03 – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Czapla i Ruda Pilczycka obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania ubocznego. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu wynikające z Załącznika nr 3.3 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załącznikach nr 4.3.1, 4.3.2 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4.3.1, 4.3.2 do SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 020-049476

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: NZ.270.1.2021
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 - Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Czapla i Ruda Pilczycka.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
31/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ireneusz Sowiński – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
Krajowy numer identyfikacyjny: 768-116-59-05
Adres pocztowy: ul. Sadowa 24
Miejscowość: Fałków
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-260
Państwo: Polska
E-mail: ireksowinski@o2.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Bogdan Sikora Zakład Usług Leśnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 768-101-87-13
Adres pocztowy: ul. Glinianki 4
Miejscowość: Fałków
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-260
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 304 542.40 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zadrzewień, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu oraz gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa leśnego obejmujące czynności wskazane rodzajowo w Załącznikach nr 3.1-3.5 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Radoszyce bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa zawarty został w Załącznikach nr 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2 do SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia te będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę. Miejscem realizacji przedmiotowych zamówień będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce (wyjątek stanowią prace z zakresu nasiennictwa leśnego).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Radoszyce – leśnictwa: Czapla, Ruda Pilczycka.

Zgodnie z SWZ.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Pakiet 03 – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Czapla i Ruda Pilczycka obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania ubocznego. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Radoszyce w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, użytkowania ubocznego, turystycznego zagospodarowania lasu wynikające z Załącznika nr 3.3 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załącznikach nr 4.3.1, 4.3.2 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4.3.1, 4.3.2 do SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 339 224.44 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ireneusz Sowiński – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
Krajowy numer identyfikacyjny: 768-116-59-05
Adres pocztowy: ul. Sadowa 24
Miejscowość: Fałków
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-26
Państwo: Polska
E-mail: ireksowinski@o2.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Bogdan Sikora Zakład Usług Leśnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 768-101-87-13
Adres pocztowy: ul. Glinianki 4
Miejscowość: Fałków
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-260 Fałków
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana umowy nr NZ.271.7.2021 z dnia 31.12.2021 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) - aneks nr 4 z dnia 25.10.2022 roku.

Modyfikacja następuje na podstawie wniosku Wykonawcy - w dniu 16.10.2022 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy powołując się na stosowne okoliczności. Przedmiotowe zmiany dotyczą rekompensat w zakresie wzrostu cen paliw płynnych jakie Zamawiający będzie płacił Wykonawcy w stosunku do określonych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Rekompensaty będą płatne w odniesieniu do następujących czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy:

1) Grupa 1:

(CWD-D) całkowity wyrób drewna technologią dowolną;

2) Grupa 2:

(PODWOZ-D1) podwóz drewna do 500 m,

(PODWOZ-D2) podwóz drewna do 1000 m,

(PODWOZ-D3) podwóz drewna powyżej 1000 m;

3) Grupa 5:

(WYK SZL) wykonanie szlaku operacyjnego;

4) Grupa 6:

(ROZDR-PP) rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą;

5) Grupa 8:

(WYK-FREZ) przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem;

6) Grupa 9:

(WYK-FRECZ) przygotowanie gleby frezem w pasy,

(WYK-WAŁK) przygotowanie gleby pługofrezarką;

7) Grupa 11:

(KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych,

(CW-W) czyszczenia wczesne,

(CP-W) czyszczenia późne.

Rekompensaty będą płatne w stosunku do Czynności Rekompensowanych zleconych również w ramach Opcji.

Dana Rekompensata w wysokości obowiązującej w danym okresie, będzie doliczana do cen jednostkowych netto czynności, o których mowa powyżej wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Rekompensata nie będzie doliczana dla czynności z wykonaniem których Wykonawca pozostaje w zwłoce.

Łączna wartość Rekompensat wypłaconych na podstawie Aneksu nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

Przedmiotowe zmiany odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności (dotyczy sekcji VII.2.2):

I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (III) agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; (IV) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; (V) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (IV) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy; (VI) rekompensata, o której mowa w pkt (IV) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VII) okoliczności opisane w pkt (I) – (VI) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VIII) Wykonawca w dniu 16.10.2022 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy z powołaniem się na okoliczności opisane w pkt (I) – (IV) powyżej.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Przedmiotowe zmiany odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Ze względu na brak możliwości technicznych (mała ilość znaków) "opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności" przedstawiono w sekcji VII.2.1) powyżej.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 330 667.31 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 339 224.44 PLN