Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Árubeszerzések - 48350-2018

02/02/2018    S23    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2018/S 023-048350

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: AK24003
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: titkarsag@volan-buszpark.hu
Telefon: +36 13088155
Fax: +36 13088156

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz-park.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz-park.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: városi autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Közösségi közlekedésre alkalmas 30 db új, vagy újszerű szóló, emelt komfortfokozatú T100 M3/III-as autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.”

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közösségi közlekedésre alkalmas 30 db új vagy újszerű, szóló, emelet komfortfokozatú T100 M3/III-as autóbusz beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés. A közbeszerzés célja a VOLÁNBUSZ ZRt. és a Közlekedési Központok közösségi közlekedési közszolgáltatói feladatainak és szabadáras tevékenységének ellátása.

Új autóbusz: az 5/1990 KÖHÉM rend. 2.§ (4) bek. d.) pont szerinti gépjármű.

Újszerű: az első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva kevesebb, mint 12 hónap telt el és kevesebb, mint 150 000 km-t futott autóbusz.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú, a gyártmányon belül legfeljebb kétféle típusmegjelölésű autóbuszokat kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a rész-ajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (1) bek. k. pont).

Egyidejűleg különböző életkorú.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 253 429 272.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, ezen belül a nyertes ajánlattevő – műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas – magyarországi telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza.

Lízing konstrukció: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,

Futamidő: szerződéskötés minimum 30., legfeljebb 180. napjától számított 72 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

Őnerő: nettó 10 %, mely a futamidő legelején, a teljes ÁFA megfizetésével egyidejűleg, egy-összegben esedékes. Az önerő a kötelezettséget csökkenti.

Finanszírozás devizaneme: HUF,

Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(3) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: a motor, futóművek, kormánymű, nyomatékváltó.

Szavatossági felelősség: Lízingbeadó kötelezően 10 év szavatosságot köteles vállalni a felépítmény vázszerkezet, karosszéria, külső burkolatok élettartamára. Ezen idő alatt nem megengedett beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, valamint a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védő anyagainak leválása.

Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: MK1 Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 180 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: MK2 A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: MK3 Az ajánlattevő által vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 12 hónap, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: MK4 A megajánlott autóbuszok átlag életkora (minimum 1 nap, maximum 365 nap, napban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: MK5 Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR plusz 5 % kamatfelár, %-ban megadva / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 221-458726
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Közösségi közlekedésre alkalmas 30 db új, vagy újszerű szóló, emelt komfortfokozatú T100 M3/III-as autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel.”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/01/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MKB Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Lőportár utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: imre.sasinszki@euroleasing.hu
Telefon: +36 302106148
Fax: +36 13452475

Internetcím: https://www.mkb.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Cinkotai út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: arpad.szucs@volvo.com
Telefon: +36 309914983
Fax: +36 12530883
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 114 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 253 429 272.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes közös ajánlattevők:

MKB Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(1134 Budapest, Lőportár utca 24.)

Adószám: 12238972- 2- 44.

Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

(1172 Budapest, Cinkotai út 34.)

Adószám: 11841674-2-44.

Közös ajánlattevő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltakaz irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2018