Services - 48359-2019

31/01/2019    S22    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji 

Polska-Częstochowa: Usługi w zakresie organizacji imprez

2019/S 022-048359

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Częstochowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 151399002
Adres pocztowy: ul. Śląska 11/13
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-217
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Gajda w zakresie przedmiotu zamówienia, Aneta Kiełczewska w zakresie procedury przetargowej
E-mail: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl
Tel.: +48 343707521/618
Faks: +48 343707170

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czestochowa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją.

Numer referencyjny: IZ.271.67.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79952000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania i utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją w okresie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 810 764.96 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341200
92622000
79342000
79342200
79952000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania i używania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją, a także kompleksowe utrzymanie obiektu od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego”.

Uzasadnienie faktyczne:

W odniesieniu do warunków wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stwierdzić należy, że Gmina Miasto Częstochowa jest jedynym udziałowcem spółki Hala Sportowa Częstochowa, powołuje w całości Radę Nadzorczą, a tym samym sprawuje nad Spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

W roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Częstochowa, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego ze Spółką została zawarta umowa na zarządzanie, administrowanie, używanie i utrzymanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej zlokalizowanej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie. Umowa obowiązuje od 1.8.2013 r. do 31.12.2018 r.

W okresie tym Spółka nie wykonywała innej działalności, a więc 100 % działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Miasto Częstochowa, tj. przez Zamawiającego sprawującego nad Spółką kontrolę.

Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 233-533248
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Śląska 11/13
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-217
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 081 300.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 810 764.96 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2019