Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 483609-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-Oirschot: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 186-483609

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Oischot
National registration number: 182158371
Postal address: Deken Frankenstraat 3
Town: Oirschot
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5688 AK
Country: Netherlands
Contact person: Suzan van de Goor
E-mail: s.vandegoor@bizob.nl
Telephone: +31 615518148
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185915
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185915
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Maaien gazons 2022 gemeente Oirschot

Reference number: BIZOB-2021-OIR-SGO-00177
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit de volgende werkzaamheden, uit te voeren in de gemeente Oirschot:

Beheersen grashoogte rondom obstakels

Beheersen grashoogte grasveld

Maaien bijvriendelijke grasvelden

Maaien loof bloembollen

Herstellen grasvelden incl. levering graszaad

Treffen verkeersmaatregelen

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal vier jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Oirschot

II.2.4)Description of the procurement:

Het betreft hier een samengevoegde opdracht, omdat het meerdere locaties betreft, echter wel binnen één gemeente. De omvang van de opdracht is echter dusdanig dat het volledige werk voor een gemiddeld loon- of cultuurtechnisch MKB bedrijf goed uitvoerbaar is. Er worden geen MKB-bedrijven uitgesloten door deze werkzaamheden tezamen in één opdracht uit laten te voeren. Om deze reden is het niet noodzakelijk om het werk op te delen in percelen. Ook bedrijfseconomisch is het niet aan te raden de opdracht te verdelen in percelen, omdat de omvang van de percelen in een dergelijk geval te klein wordt en dit een prijsopdrijvend en een (interne) kosten opdrijvend effect zal hebben.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer tweezijdig besluiten de

overeenkomst maximaal twee keer te verlengen waarvan de eerste verlenging een periode van 2 jaar betreft en de tweede

verlenging een periode van 1 jaar. De beslissing tot verlenging wordt uiterlijk 1 december 2022 respectievelijk 1 december

2024 genomen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin afgelo-pen 36 maanden (te rekenen vanaf inschrijvingsdatum) tenminste één opdracht uitgevoerd waarin onderhoud aan gazons op basis van een beeldbestek is uitgevoerd voor een opdrachtwaarde van tenminste € 50.000,-.

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of ge-lijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De opdrachtnemer is verplicht om 5% van de aanneemsom (exclusief btw) in te zetten voor Social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 11:00
Place:

nvt

Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een pro-ces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een mo-tivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeen-komst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort ge-ding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021