Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 483641-2020

13/10/2020    S199

België-Melle: Installatie van computers en kantooruitrusting

2020/S 199-483641

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Peter Maggen
E-mail: aankoop.ict@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389279
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389279
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU19I079-F05
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Audiovisuele middelen

Referentienummer: Fluvius-FLU19I079-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51600000 Installatie van computers en kantooruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft een meerjarige dienstenopdracht (2021-2024) van het type “Raamovereenkomst met één opdrachtnemer” voor het gradueel vernieuwen en up-to-date houden van de audiovisuele middelen van de Opdrachtgever, inclusief adviesverlening voor de inrichting van de vergaderlocaties, de installatie en indienststelling van de toestellen en het beheer en onderhoud van het volledige park.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft een meerjarige dienstenopdracht (2021-2024) van het type “Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer” voor het gradueel vernieuwen en up-to-date houden van de audiovisuele middelen van de opdrachtgever, inclusief adviesverlening voor de inrichting van de vergaderlocaties, de installatie en indienststelling van de toestellen en het beheer en onderhoud van het volledige park.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht heeft een looptijd van drie jaar, verlengbaar met maximaal twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver bezorgt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) behorend tot dit dossier.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De gegevens betreffende financiële en economische draagkracht zullen door de aanbesteder gecontroleerd worden. Hiervoor zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van de rapporten die bij financiële gegevensverstrekkers worden opgevraagd. Indien noodzakelijk kan nadien nog bijkomende informatie opgevraagd worden bij de inschrijver zelf.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische draagkracht wordt aangetoond door minstens drie gelijksoortige referenties op vlak van adviesverlening en installatie van audiovisuele middelen de afgelopen drie jaar.

De gelijksoortigheid zal worden nagegaan a.d.h.v. een korte beschrijving van elke opgegeven referentie en mogelijks een mondelinge bevraging bij de klant van de kandidaat. De kandidaat die niet over het minimum aantal kwalitatieve referenties beschikt, zal niet worden geselecteerd.

De kandidaat zal o.a. via de beschrijving aantonen dat hij over een toereikende organisatie en over voldoende deskundig personeel beschikt zodat hij in staat is mee te zoeken naar de juiste innovatieve oplossingen en een vakkundige installatie en uitstekende nazorg kan verzekeren. De kandidaat zal via de opgegeven referenties ook aantonen en/of verklaren dat hij op een goede en tijdige wijze de dienstverlening kan verzekeren over geheel Vlaanderen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De volledig ingevulde vragenlijst bij de kandidatuurstelling dient de kandidatuurstelling te vergezellen. U kan dit document downloaden uit de bijhorende bijlagen via link naast kopersprofiel.

De kandidaturen moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de wettelijke voorwaarden.

Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 027905200.

De limietdatum en het limiet uur zijn vermeld in deze aankondiging van opdracht.

Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, afgeven aan het onthaal, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2020