Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 483698-2018

03/11/2018    S212

Belgia-Bruksela: Europejski program szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie przedsiębiorczości

2018/S 212-483698

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 157-359376)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Avenue du Bourget 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/EASME
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/easme/en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Europejski program szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie przedsiębiorczości

Numer referencyjny: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma formę procedury otwartej, wszczętej w celu zawarcia umowy o utworzenie, przetestowanie, dostarczenie i rozpowszechnienie programu szkoleniowego w dziedzinie przedsiębiorczości, który będzie służył do poprawy umiejętności i narzędzi pedagogicznych nauczycieli w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Ogólnym celem tego działania jest rozpowszechnienie interdyscyplinarnego podejścia w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, a tym samym wsparcie dla wprowadzenia edukacji w zakresie przedsiębiorczości także poza tradycyjnym środowiskiem szkół biznesu i kierunków ekonomicznych.

Celem niniejszego działania jest wsparcie w zaprojektowaniu, stworzeniu i organizacji modułów szkoleniowych, które zostaną przekazane nauczycielom na poziomie szkolnictwa wyższego. Wykonawca skupi się na działaniach z zakresu metodologii i zawartości programu szkoleniowego w dziedzinie przedsiębiorczości.

Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 157-359376

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: