Dienstleistungen - 483698-2019

Submission deadline has been amended by:  497590-2019
15/10/2019    S199

die Slowakei-Nýrovce: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2019/S 199-483698

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Nýrovce
Nationale Identifikationsnummer: 00307327
Postanschrift: Nýrovce 53
Ort: Nýrovce
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 935 67
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jaromír Smítka
E-Mail: jaromir.smitka@gmail.com
Telefon: +421 907871152

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nyrovce.sk/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4340

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4340
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4340
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

NY-1_Vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce

Referenznummer der Bekanntmachung: NY-1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny, ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov, útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu.

Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 486 108.76 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
60100000 Straßentransport/-beförderung
77312100 Unkrautvernichtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Nýrovce, k.ú. Nýrovce, parcely registra C č. 2835, 2853, 2573, 2808, 2829, 2833 a 2552

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Výsadba 1 546 ks kvalitných sadeníc stromov a 7749 ks krov so všetkými technickými opatreniami ktoré zabezpečia dostatok vody, živín a ujatie porastov počas najbližších rokov. Podrobný opis v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 486 108.76 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC131-2017-29

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených oskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v elektronickej forme. To znamená že uchádzač si môže vyžiadať požadovaný dokument v elektronickej forme od vydávajúceho úradu, alebo vlastní dokumenty, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk a tieto zoskenuje do elektronickej formy najvhodnejšie do formátu pdf. a tie použije na preukázanie podmienok účasti. Uchádzač zoskenuje všetky strany dokumentu tak, aby bolo možné overiť jeho platnosť a u kópií, ich overenie v povolenej lehote. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:

2.1.1.výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,(štatutár(i), členovia dozorného orgánu, prokurista a právnická osoba)

2.1.2.potvrdenie zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár

2.1.3.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace, že nemá nedoplatky, poprípade má splátkový kalendár

2.1.4.potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

2.1.5.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.2.Uchádzač nepredkladá

2.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra), za podmienky, že je prístupný na portáloch verejnej správy SR.

2.3.Doklady podľa bodov 2.1.1. až 2.1.5. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.).

2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 2.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR.

2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z verejnej súťaže vylúčený.

2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčený.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizácia zákazky musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou a obchodnými podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Jednoetapová s pohyblivým koncom etapy, maximálna lehota na vloženie ponuky 20 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 2 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/11/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 08:00
Ort:

Elektronický systém EVO ver. 18.0

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V nadväznosti na použitie elektronickej aukcie, je sprístupnenie a vyhodnotenie ponúk neverejné

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

d)

30.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu v deň zverejnenia výzvy vo vestníku TED.

30.2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.

30.3.Zákazka je prístupná pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie. Zákon o verejnom obstarávaní v § 48 ustanovuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť oznámiť vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch preukázateľne bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom. Nevyžiadaním súťažných podkladov v dostatočnom predstihu pred lehotou na predkladanie ponúk si záujemcovia sami môžu znemožniť využitie inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov.

30.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania, si obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.

30.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

30.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

30.7.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Požadované služby a práce funkčne nadväzujú na seba a neumožňujú súbežné poskytovanie

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/10/2019