Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 483699-2018

03/11/2018    S212    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Chafea/2018/Health/03 Единичен рамков договор за предоставяне на помощни услуги за управление на експертни групи в областта на (общественото) здравеопазване

2018/S 212-483699

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 187-421525)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea), Health and Food Safety Unit
Град: Luxembourg
код NUTS: LU
Пощенски код: L-2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Georgios Margetidis
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Health and Food Safety
Град: Brussels
код NUTS: LU
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Chafea/2018/Health/03 Единичен рамков договор за предоставяне на помощни услуги за управление на експертни групи в областта на (общественото) здравеопазване

Референтен номер: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Основен CPV код
85100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на рамковия договор е да се предоставят в кратки срокове услуги за управление и подкрепа на работата на експертните групи в областта на (общественото) здравеопазване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 187-421525

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Вместо:
Дата: 07/11/2018
Да се чете:
Дата: 15/11/2018
Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 15/11/2018
Местно време: 09:30
Да се чете:
Дата: 22/11/2018
Местно време: 09:30
VII.2)Друга допълнителна информация: