Služby - 483700-2018

03/11/2018    S212    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Dánsko-Kodaň: Rámcové zmluvy na poskytovanie odbornej pomoci najmä na mieste pri realizácii služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácii jednotlivých služieb programu Copernicus

2018/S 212-483700

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 210-479162)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen K
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcové zmluvy na poskytovanie odbornej pomoci najmä na mieste pri realizácii služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácii jednotlivých služieb programu Copernicus

Referenčné číslo: EEA/DIS/R0/18/013
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na predkladanie ponúk je zameraná na uzavretie rámcových zmlúv o službách s hospodárskymi subjektmi s cieľom poskytovať poradenské služby na podporu realizácie služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácie jednotlivých služieb programu Copernicus prevažne na mieste (v priestoroch EEA) a v obmedzenom rozsahu mimo miesta (v priestoroch dodávateľa alebo inde). Požaduje sa každodenná prítomnosť odborníkov na mieste a ich spolupráca s tímom EEA Copernicus v rôznych oblastiach a vykonávanie najmä týchto úloh: návrh koncepcií na podporu obstarávaní, podpora správy výrobných zákaziek a posudzovanie kvality výstupov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/10/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 210-479162

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.1)
Časť č.: 3
Miesto, kde má byť text upravený: Názov:
Namiesto:

Komunikácia a zvyšovanie informovanosti

má byť:

Komunikácia, zvyšovanie informovanosti a podpora používateľov

Číslo oddielu: II.2.4)
Časť č.: 3
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania:
Namiesto:

EEA hľadá poradcov v oblasti komunikácie a zvyšovania informovanosti.

má byť:

EEA hľadá poradcov v oblasti komunikácie, zvyšovania informovanosti a podpory používateľov.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: