Услуги - 483710-2018

03/11/2018    S212

Люксембург-Люксембург: Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

2018/S 212-483710

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Mme Birgitte Jansson
Електронна поща: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

Референтен номер: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Основен CPV код
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услугите, които се предоставят, се състоят в осигуряване на обучение за водачи на европейски институции, притежаващи свидетелство за управление на МПС, категория В. Не са включени обучение, свързано с управление на тежкотоварни автомобили (свидетелство за управление на МПС, категория C) и/или автобуси (свидетелство за управление на МПС, категория D).

Поръчката е разделена на 2 отделни обособени части:

— обособена част А: услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел,

— обособена част В: услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург.

Оферентите имат право да подадат оферта за една или 2 обособени позиции. Обособените позиции са независими и могат да бъдат възложени на различни оференти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел

Обособена позиция №: A
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Брюксел

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург

Обособена позиция №: B
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000 Услуги по обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. точка 5.4.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да разполага с достатъчно финансови ресурси и средства, за да гарантира непрекъснато и задоволително изпълнение през целия срок на договора.

За тази цел финансовите отчети (баланси, годишни счетоводни отчети, отчети за приходите и разходите) на оферента трябва да бъдат представени за последните 3 финансови години, като най-малко 2 от следните данни или съотношения са благоприятни:

− собствен капитал (считан за неблагоприятен, ако е отрицателен за трите финансови години);

− нетен резултат (считан за неблагоприятен, ако е отрицателен за трите финансови години);

− коефициент на ликвидност (= текущи активи/краткосрочни задължения, считани за неблагоприятни, ако ≤ 1 за трите финансови години);

− ROE (= печалба/собствен капитал, считана за неблагоприятна, ако е отрицателна за трите финансови години).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да разполага с достатъчно технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката в съответствие с договорните разпоредби и като се вземе под внимание стойността и обхвата.

За поръчката в тази покана за участие в търг, възлагащият орган изисква оферентите да имат следните минимални технически и професионални възможности:

a) да са предоставили през последните 3 години услуги за обучение, подобни на тези, обхванати от настоящия договор, за обща сума от повече от 100 000 EUR през този период;

б) да разполагат с екип от най-малко 4 обучаващи, упълномощени от оферента, както и административен ръководител със следните профили:

— профил на обучаващите:

—— най-малко 3 години професионален опит като обучаващ в областта на настоящата поръчка,

—— езикови познания по френски и/или английски език (вж. подробности в точка 1.5.5) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации)].

— профил на административния ръководител:

— вж. подробности в точка 1.7.10) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации);

в) да разполага с най-малко 4 превозни средства, подобни на тези, които в момента се използват от институциите [виж типа автомобил в точка 1.5.4) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации)];

г) да разполага с място за извършване на услуги по обучение (теоретични и практически части), включително професионална верига, в съответствие с характеристиките, описани в точка 1.6) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/12/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/01/2019
Местно време: 12:00
Място:

Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, Люксембург.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, трябва да потвърдят това писмено, на адрес AO_chauffeurs@curia.europa.eu, най-късно до 21.12.2018 г. Допуска се само по един представител на оферент. Той трябва да му носи своята лична карта и документ, който го оправомощава да представлява оферента на заседанието по отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/10/2018