Услуги - 483710-2018

03/11/2018    S212    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

2018/S 212-483710

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Service du courrier officiel
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Лице за контакт: Mme Birgitte Jansson
Електронна поща: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори от европейските институции в Брюксел и Люксембург

Референтен номер: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Основен CPV код
80511000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услугите, които се предоставят, се състоят в осигуряване на обучение за водачи на европейски институции, притежаващи свидетелство за управление на МПС, категория В. Не са включени обучение, свързано с управление на тежкотоварни автомобили (свидетелство за управление на МПС, категория C) и/или автобуси (свидетелство за управление на МПС, категория D).

Поръчката е разделена на 2 отделни обособени части:

— обособена част А: услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел,

— обособена част В: услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург.

Оферентите имат право да подадат оферта за една или 2 обособени позиции. Обособените позиции са независими и могат да бъдат възложени на различни оференти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел

Обособена позиция №: A
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1
Основно място на изпълнение:

Брюксел

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Брюксел.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург

Обособена позиция №: B
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по обучение в областта на управлението на автомобили за шофьори, назначени в Люксембург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. точка 5.4.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да разполага с достатъчно финансови ресурси и средства, за да гарантира непрекъснато и задоволително изпълнение през целия срок на договора.

За тази цел финансовите отчети (баланси, годишни счетоводни отчети, отчети за приходите и разходите) на оферента трябва да бъдат представени за последните 3 финансови години, като най-малко 2 от следните данни или съотношения са благоприятни:

− собствен капитал (считан за неблагоприятен, ако е отрицателен за трите финансови години);

− нетен резултат (считан за неблагоприятен, ако е отрицателен за трите финансови години);

− коефициент на ликвидност (= текущи активи/краткосрочни задължения, считани за неблагоприятни, ако ≤ 1 за трите финансови години);

− ROE (= печалба/собствен капитал, считана за неблагоприятна, ако е отрицателна за трите финансови години).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентът трябва да разполага с достатъчно технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката в съответствие с договорните разпоредби и като се вземе под внимание стойността и обхвата.

За поръчката в тази покана за участие в търг, възлагащият орган изисква оферентите да имат следните минимални технически и професионални възможности:

a) да са предоставили през последните 3 години услуги за обучение, подобни на тези, обхванати от настоящия договор, за обща сума от повече от 100 000 EUR през този период;

б) да разполагат с екип от най-малко 4 обучаващи, упълномощени от оферента, както и административен ръководител със следните профили:

— профил на обучаващите:

—— най-малко 3 години професионален опит като обучаващ в областта на настоящата поръчка,

—— езикови познания по френски и/или английски език (вж. подробности в точка 1.5.5) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации)].

— профил на административния ръководител:

— вж. подробности в точка 1.7.10) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации);

в) да разполага с най-малко 4 превозни средства, подобни на тези, които в момента се използват от институциите [виж типа автомобил в точка 1.5.4) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации)];

г) да разполага с място за извършване на услуги по обучение (теоретични и практически части), включително професионална верига, в съответствие с характеристиките, описани в точка 1.6) на техническите спецификации (приложение 1 към настоящите спецификации).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/12/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/01/2019
Местно време: 12:00
Място:

Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, Люксембург.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, трябва да потвърдят това писмено, на адрес AO_chauffeurs@curia.europa.eu, най-късно до 21.12.2018 г. Допуска се само по един представител на оферент. Той трябва да му носи своята лична карта и документ, който го оправомощава да представлява оферента на заседанието по отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/10/2018