Servicii - 483710-2018

03/11/2018    S212

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii din cadrul instituțiilor europene din Bruxelles și Luxemburg

2018/S 212-483710

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Birgitte Jansson
E-mail: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii din cadrul instituțiilor europene din Bruxelles și Luxemburg

Număr de referinţă: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Cod CPV principal
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile care urmează a fi furnizate constau în asigurarea de cursuri de formare profesională conducătorilor auto ai instituțiilor europene, titulari ai unui permis categoria B. Cursurile de formare privind conducerea vehiculelor grele (licență C) și /sau a autobuzului (licență D) sunt excluse.

Contractul este împărțit în 2 loturi separate:

— lotul A: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles,

— lotul B: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg;

Ofertanții sunt autorizați să depună o ofertă pentru 1 lot sau 2 loturi. Loturile sunt independente și pot fi atribuite unor ofertanți diferiți.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

— lotul A: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles

Lot nr.: A
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg

Lot nr.: B
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea secțiunea 5.4.1) din caietul de sarcini al licitației

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dispună de resurse și mijloace financiare suficiente pentru a garanta performanța continuă și satisfăcătoare pe întreaga durată a contractului.

În acest sens, trebuie să reiasă din situațiile financiare (bilanțuri, conturi anuale, conturi de profit și pierderi) ale ofertantului din ultimele 3 exerciții financiare că, cel puțin, 2 dintre următoarele date sau rapoarte sunt favorabile:

− capital propriu (considerat nefavorabil dacă este negativ în cele 3 exerciții financiare);

− rezultatul net (considerat nefavorabil dacă este negativ în cele 3 exerciții financiare);

− indicele contabil (= active curente/ datorii pe termen scurt, considerate nefavorabile dacă ≤ 1 în cele 3 exerciții financiare);

− ROE (=beneficii/capital propriu; considerat nefavorabil dacă este negativ în cele 3 exerciții financiare).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dispună de suficientă capacitate tehnică și profesională pentru a executa contractul în conformitate cu dispozițiile contractuale și ținând cont de valoarea și obiectul contractului.

Pentru contractul care face obiectul acestei licitații, autoritatea contractantă va solicita ofertanților să aibă următoarele capacități tehnice și profesionale minime:

(a) să fi prestat, pe parcursul ultimilor 3 ani, servicii de formare similare cu cele care fac obiectul prezentului contract pentru o sumă totală care depășește 100 000 EUR în această perioadă;

b) să dispună de o echipă formată din cel puțin 4 formatori autorizați de ofertant, precum și un responsabil administrativ, cu următoarele profiluri:

— profil de formatori:

—— cel puțin 3 ani de experiență profesională în calitate de formator în domeniul vizat de prezentul contract,

—— cunoștințe lingvistice în limbile franceză și/sau engleză [a se vedea detaliile de la punctul 1.5.5) din specificațiile tehnice (anexa 1 la prezentul caiet de sarcini)].

— profil de responsabil administrativ:

—— a se vedea detaliile de la punctul 1.7.10) din specificațiile tehnice (anexa 1 la prezentul caiet de sarcini);

c) să dispună de cel puțin 4 vehicule similare cu cele utilizate în mod obișnuit de către instituții [a se vedea tipul de vehicul de la punctul 1.5.4) din specificațiile tehnice (anexa 1 la prezentul caiet de sarcini)];

d) să dispună de un loc pentru prestarea serviciilor de formare (părți teoretice și practice), inclusiv circuitul profesional, în conformitate cu caracteristicile descrise la punctul 1.6) din specificațiile tehnice (anexa 1 la prezentul caiet de sarcini).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/12/2018
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/01/2019
Ora locală: 12:00
Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, plateau de Kirchberg, Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să asiste la deschiderea ofertelor sunt rugați să își manifeste intenția în scris la adresa AO_chauffeurs@curia.europa.eu cel târziu la data 21.12.2018. Este admis doar un singur reprezentant din partea fiecărui ofertant. Acesta trebuie să aibă asupra lui cartea de identitate și un document prin care este împuternicit să reprezinte societatea ofertantă la sesiunea de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/10/2018