Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 483711-2018

03/11/2018    S212

Belgija-Bruxelles: Pružanje vanjskih usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području „digitalne poslovne platforme Alfresco“ (Digital Business Platform - DBP)

2018/S 212-483711

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, Secrétariat général
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4128
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje vanjskih usluga za osmišljavanje, razvoj, provedbu, podršku održavanja, osposobljavanje i druge povezane usluge u području „digitalne poslovne platforme Alfresco“ (Digital Business Platform - DBP)

Referentni broj: UCA 18/017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72266000 Usluge savjetovanja o programskoj podršci
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir do 5 ponuditelja kao pružatelja vanjskih usluga za sljedeće:

— osmišljavanje,

— razvoj,

— provedbu,

— održavanje,

— podršku,

— osposobljavanje i druge povezane usluge u području digitalne poslovne platforme Alfresco.

Ugovori koji proizlaze iz ovog poziva na nadmetanje bit će višestruki okvirni ugovori - u kaskadi i s ponovnim pokretanjem nadmetanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju
72212400 Usluge razvoja programske podrške za poslovnu transakciju i osobno poslovanje
72212700 Podrška za usluge razvoja programa
72212900 Usluge razvoja razne programske podrške i razni računalni sustavi
72212920 Usluge razvoja programske podrške za automatizaciju uredskog poslovanja
72220000 Usluge sistemskog i tehničkog savjetovanja
72221000 Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
72226000 Usluge savjetovanja pri ispitivanju prihvaćanja sistemske programske podrške
72227000 Usluge savjetovanja na području integriranja programske podrške
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
72232000 Razvoj programske podrške za obradu transakcija i programske podrške po narudžbi korisnika
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
72244000 Usluge izrade prototipa
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72254000 Ispitivanje programske podrške
72261000 Usluge podrške programa
72262000 Usluge razvoja programske podrške
72263000 Usluge izvođenja programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Vijeće Europske unije, Rue de la Loi, Bruxelles, BELGIJA

II.2.4)Opis nabave:

Vijeće Europske unije planira uspostaviti okvirni ugovor za sljedeće:

— osmišljavanje,

— razvoj,

— provedbu,

— održavanje,

— podršku,

— osposobljavanje i druge povezane usluge u području digitalne poslovne platforme Alfresco.

Aktivnosti i procese donošenja odluka u Vijeću trenutačno podržava veliki broj aplikacija u GSC-u koje su s vremenom uglavnom razvijene interno na postojećim sustavima. Nedavno su se pojavile nove funkcionalne potrebe povezane, između ostalog, s funkcijama suradnje ili upravljanja sadržajem u okviru, ali ne ograničavajući se na, IKM Vision 2020.

Kako bi se učinkovito odgovorilo na ove potrebe, trenutačna tehnička arhitektura mora biti obogaćena za integraciju dodatnih komponenti, od kojih je najvažnija digitalna poslovna platforma (koja obuhvaća ono što se nekad nazivalo sposobnostima ECM-a (upravljanja sadržajem poduzeća — Enterprise Content Management) i BPM-a (upravljanja poslovnim procesima — Business Process Management).

Nova platforma DBP omogućit će uspostavu modularne, proširive arhitekture koja može integrirati nekoliko komponenti putem otvorenih, standardiziranih i interoperabilnih sučelja.

Rješenje će se oslanjati što je više moguće na standardne funkcije, dopunjene posebnim razvojem po potrebi. Pružit će fleksibilnost za integraciju sa naslijeđenim sustavima i omogućiti njihovu postupnu modernizaciju.

Koncept upravljanja informacijama i znanjem temelji se na činjenici da sadržaj organizacije (uključujući dokumente) treba tretirati kao strukturirane skupove informacija. Te će informacije postati korporativna imovina, koja se dijeli među svim dionicima, čuva u pravom kontekstu i kojom se učinkovito upravlja. Kao takve, stvaraju znanje koje će se dostaviti pravim ljudima ili sustavima, u pravo vrijeme.

Usluge uglavnom uključuju usluge s fiksnom cijenom, uglavnom u Bruxellesu, a potencijalno ponekad i u drugim državama Europske unije.

Procijenjeni opseg ovog ugovora iznosi oko 12 000 čovjek/dana savjetodavnih usluga, s fiksnom cijenom i vremenom i sredstvima, povezano s osmišljavanjem, razvojem i održavanjem poslovne platforme Alfresco tijekom 4 godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Radni jezik: radni jezik za pružanje usluga bit će engleski jezik.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/12/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u prostorima Glavnog tajništva ili u njihovoj okolini na planirani datum otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sve žalbe moraju se podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ne obustavlja se ovo razdoblje i ne otvara se novi rok za podnošenje žalbi.

Rokovi se mogu produljiti za razdoblje od 10 dana zbog udaljenosti, bez obzira na mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta dotičnog subjekta.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Conseil de l'Union européenne, Secrétariat général, DGA 4 - Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska adresa: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/10/2018