Tjänster - 483711-2018

03/11/2018    S212

Belgien-Bruxelles: Tillhandahållande av externa tjänster för utformning, utveckling, implementering, underhållsstöd, utbildning och andra tillhörande tjänster inom området för "digitala affärsplattformen Alfresco" (Alfresco Digital Business Platform - DBP)

2018/S 212-483711

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4128
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av externa tjänster för utformning, utveckling, implementering, underhållsstöd, utbildning och andra tillhörande tjänster inom området för "digitala affärsplattformen Alfresco" (Alfresco Digital Business Platform - DBP)

Referensnummer: UCA 18/017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72266000 Programkonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att välja ut upp till 5 anbudsgivare som externa tjänsteleverantörer för:

– Utformning.

– Utveckling.

– Implementering.

– Underhåll.

– Stöd.

– Utbildning och andra tillhörande tjänster inom området för digitala affärsplattformen Alfresco.

Kontrakt som härrör från den nuvarande anbudsinfordran kommer att vara multipla ramavtal i kaskadform och med förnyad anbudsinfordran.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72267000 Underhåll och reparation av programvara
72267100 Underhåll av IT-programvara
72212400 Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
72212700 Verktygsprogram för programvaruutvecklingstjänster
72212900 Programvaruutvecklingstjänster för diverse programvara och datorsystem
72212920 Programvaruutvecklingstjänster för kontorsautomation
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72221000 Konsulttjänster för företagsanalys
72224000 Konsulttjänster för projektledning
72226000 Konsulttjänster för leveranskontroll av systemprogram
72227000 Konsulttjänster för dataanalys
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72232000 Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara
72240000 Systemanalys och programmering
72244000 Prototyptjänster
72250000 System- och stödtjänster
72254000 Programvaruprovning
72261000 Stödtjänster för programvara
72262000 Utveckling av programvara
72263000 Programimplementation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska unionens råd, Rue de la Loi, Brussels, BELGIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europeiska unionens råd planerar att upprätta ett ramavtal för:

– Utformning.

– Utveckling.

– Implementering.

– Underhåll.

– Stöd.

– Utbildning och andra tillhörande tjänster inom området för digitala affärsplattformen Alfresco.

Rådets beslutsfattande verksamheter och processer stöds för närvarande inom generalsekretariatet av en stor uppsättning applikationer, som i huvudsak utvecklats internt över tiden vid sidan av befintliga system. Nya funktionella behov har uppstått på senaste tiden rörande bland annat samröre med eller funktioner för hantering av innehållet inom ramen för, men inte begränsat till, IKM Vision 2020.

För att effektivt tillgodose dessa behov måste den nuvarande tekniska arkitekturen utökas för att integrera ytterligare komponenter, av vilka den digitala affärsplattformen (Digital Business Platform - DBP) är den viktigaste (vilken omfattar vad som tidigare kallades ECM- och BPM-kapaciteter).

Den nya digitala affärsplattformen kommer att möjliggöra upprättandet av en modulär, utbyggbar arkitektur som kan integrera flera komponenter genom öppna, standardiserade och driftskompatibla gränssnitt.

Lösningen kommer att förlita sig så mycket som möjligt på lättillgängliga funktioner, som är färdiga att använda, som vid behov kommer kompletteras med specifika utvecklingar. Det kommer att ge flexibilitet att integrera med äldre system och möjliggöra deras gradvisa modernisering.

Begreppet informations- och kunskapshantering bygger på det faktum att organisationens innehåll (inklusive dokument) ska behandlas som strukturerade uppsättningar av information. Denna information blir då en företagstillgång, som delas bland alla intressenter, hålls i rätt kontext och hanteras effektivt. Som sådan skapar den kunskap som kan levereras till rätt personer eller system, vid rätt tidpunkt.

Tjänsterna omfattar främst tjänster med fast pris, huvudsakligen i Bryssel, och eventuellt i andra länder i Europeiska unionen, ibland.

Den uppskattade volymen av detta kontrakt är cirka 12 000 mandagar av konsulttjänster, både i form av fast pris samt tid och medel med avseende på utveckling och underhåll av affärsplattformen Alfresco under en 4-års period.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Arbetsspråk: Arbetsspråket för tillhandahållandet av tjänsten kommer att vara engelska.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/12/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/01/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Tidpunkten för anbudsöppningen kan komma att behöva ändras med kort varsel om oförutsedda händelser sker i eller i närheten av generalsekretariatets lokaler vid det planerade datumet för anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Överklaganden ska lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från det datum, då denne fått kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna tidsfrist skjuts upp eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

Tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en bestämd period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist finns.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général, DGA 4 - Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/10/2018