Diensten - 483715-2018

03/11/2018    S212

België-Brussel: Deelname en inbreng van mkb-verenigingen en milieu-ngo's aan de Technische Adviesraad Milieuvoetafdruk en aan de ontwikkeling van regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/organisatiesector (2 percelen)

2018/S 212-483715

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Deelname en inbreng van mkb-verenigingen en milieu-ngo's aan de Technische Adviesraad Milieuvoetafdruk en aan de ontwikkeling van regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/organisatiesector (2 percelen)

Referentienummer: ENV.B.1/SER/2018/0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In de komende jaren zullen bedrijven de mogelijkheid hebben om vrijwillig regels te ontwikkelen voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van hun producten of sector op basis van de milieuvoetafdrukmethodes van Product en Organisatie, door middel van een proces met meerdere belanghebbenden.

Milieu-ngo's en organisaties die het mkb vertegenwoordigen moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling of actualisering van de regels inzake de milieuvoetafdruk van een productcategorie (PEFCR) en de regels voor de milieuvoetafdruk van een organisatiesector (OEFSR). Voorts wordt van de contractant verwacht dat hij bijdraagt tot het vinden van oplossingen voor technische (levenscyclusanalyse) kwesties in verband met de toepassing van de milieuvoetafdrukmethoden en de product- en sectorspecifieke regels, dat hij commentaar levert op ontwerpen en deelneemt aan de discussies in verband met ontwikkelingen in de technische adviesraad (TAB). De contractant zal input van zijn leden verzamelen om geconsolideerde input over te brengen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertegenwoordiging van belanghebbenden: Milieu-ngo‘s

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor het verlenen van de aanbestede diensten is expertise vereist op het gebied van levenscyclusanalyse en kennis van de EU-instrumenten voor het milieubeleid ten aanzien van producten (bijv. EU-milieukeur, ecologisch ontwerp, milieuvoetafdruk).

De diensten omvatten deelname aan 4 technische secretariaten (de vrijwilligers die leiding geven aan de ontwikkeling van product- of sectorspecifieke regels), deelname aan de werkzaamheden van de bestuursorganen van het proces, het leveren van commentaar op ontwerpen en het verzamelen van commentaar van hun leden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 52
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 24
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel: „Steun aan het mkb en milieu-ngo's voor de deelname aan de Technische Adviesraad Milieuvoetafdruk en aan de ontwikkeling van regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/organisatiesector”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 109-247385
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070201/2018/787108/SER/ENV.B.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vertegenwoordiging van belanghebbenden: Milieu-ngo‘s

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: European Environmental Bureau (EEB)
Postadres: Boulevard de Waterloo 34
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 60 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

60 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in lid 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2018