Tjenesteydelser - 483724-2019

15/10/2019    S199

Danmark-Randbøl: Ingeniørmæssig projektering

2019/S 199-483724

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Gjøddinggård, Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Foged Porter
E-mail: iben@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naturstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249995&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249995&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Naturstyrelsen skal forestå kloakering af kolonihaver i Rødovre samt håndtering af overfladevand på kolonihavernes fællesområder. Området består af følgende 3 matrikler, matrikel nr. 1z, Islev By, Islev, Rødovre, matrikel nr. 1a, Islev By, Islev, Rødovre og matrikel nr. 1ak, Islev By, Islev, Rødovre, omfattende i alt 543 havelodder og fællesarealer (herefter betegnet området).

Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniørydelser) vedrørende bl.a. projektering, forundersøgelse, udbud, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med kloakeringen af området.

Det er rådgivers opgave at koordinere projektet under hele planlægnings-, forslags-, projekteringsfasen. Rådgiver skal under udførelsesfasen udføre fagtilsyn.

Under punkt II.2.4 findes en nærmere beskrivelse af kontrakten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71313440 Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71322200 Projektering af rørledning
71356400 Teknisk projektering
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Rødovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgiver skal sikre, at kloakeringen bliver gennemført fagligt korrekt i henhold til det i kontraktens afsnit 8 anførte økonomiske ramme og inden for den aftalte hovedtidsplan, jf. kontraktens bilag 5. Den fysiske udførelse af anlægget skal udføres af en entreprenør på baggrund af indbudt licitation. Det er bygherre, der på baggrund af den af totalrådgiver gennemførte licitation indgår kontrakt med entreprenøren.

Anlægsprojektet omfatter i hovedpunkter etablering af hovedkloak inklusiv skelbrønd ca. 5 meter fra hovedledning ind til hver enkelt havelod samt etablering af alle nødvendige installationer som fx pumper og brønd for tilkobling til det offentlige kloaksystem. Det er totalrådgivers ansvar at indhente nødvendige myndighedsgodkendelser på bygherrens vegne for tilslutning til offentlig til forsyning.

Anlægsprojektet omfatter endvidere overfladeafvanding af fællesarealer som veje, parkeringspladser og fælles græsarealer. Afvandingen skal ske ved dræn frem for grøfter med afledning til Harrestrup Å, hvis tilladelse hertil kan opnås, da denne løsning antages at være den billigste. Dog er bygherren åben for alternative løsninger på egen grund, hvis afledningstilladelse ikke kan opnås, eller hvis totalrådgiver kan fremvise en totaløkonomisk fordel.

Endelig omfatter anlægsprojektet reetablering af veje og stier til oprindelig stand. Den oprindelige stand dokumenteres af rådgiver forud for anlægsprojektets igangsættelse.

Den enkelte havelods tilslutning til hovedkloakken samt håndtering af regnvand på de enkelte havelodder er ikke omfattet af kontrakten.

Totalrådgiver skal varetage hele ansvaret for alle projektets faser fra idéfasen, projekteringen og frem til og med 1-års eftersynet. Opgaven omfatter bl.a. gennemførelse af forundersøgelser, projektering og udarbejdelse af komplet udbudsmateriale, gennemførelse af licitation, byggeledelse, fagtilsyn med den valgte entreprenør og varetagelse af bygherrens forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen både i projekterings- og udførelsesfasen. De detaljerede krav til totalrådgiver fremgår af kontraktens bilag 2 (ydelsesbeskrivelse).

Projektering skal ske, så færdsel til og fra havelodderne generes mindst muligt og i kortest mulig tid.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD. Referencer, jf. pkt. III.1.3, må dog gerne være bilagt ESPD som særskilt dokument/referenceark.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammekontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Der vil primært blive lagt vægt på, hvem der har de mest relevante erfaringer med totalrådgivning i forbindelse med kloakering af et område af samme størrelse som kolonihaven i Rødovre eller større.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Naturstyrelsen skal for en god ordens skyld, i overensstemmelse med udbudslovens § 49, stk. 2, orientere om, at kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af kontrakten ikke vil sikre tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle marked.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK, beregnet på baggrund af omsætningen i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 12% i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde dato for leverancen, rådgiverhonorar for opgaven (i cirkatal) samt navn på kunden (modtager) og anlægssummen for projektet (i cirkatal).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

En reference må højst fylde 3 A4-sider. Hvis en reference fylder mere end 3 A4-sider, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på de tre (3) første sider.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige formåen, skal den virksomhed, som ansøger baserer sig på, underskrive en støtteerklæring, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring (bilag D til udbudsbetingelserne).

ESPD fungerer som bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul for rådgiveren og eventuelle underrådgivere.

Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning vil reglerne i udbudslovens § 147 blive anvendt.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2019