С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 483762-2018

03/11/2018    S212

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

2018/S 212-483762

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова — заместник кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168719/+359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18937
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/18937
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община

II.1.2)Основен CPV код
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ с подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица — ф90 и ф125 — I етап/гл. клон III, клонове 22, 30, 33/участък о.т.111 — о.т.116, и клон 34/-1 188 л.м. — Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч — ф90 и ф125 — 20 504 л.м. — I етап — Реконструкция на помпена станция „Хаджия“, гл. клонове I, II, III, клонове 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,22,23,24,25,26,27,29,3,30,31/участък о.т.81-о.т.85/, клонове32,33,34,35,37,39,4,40,41/участъко.т.69-о.т.76/, клонове 42,43,44,46,47,48,5,50,51,52,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63/участък о.т.92—о.т.56/, клонове 65,67,68,69/участък о.т.22-о.т.21/, клонове7,70,71,72,73,74,75/участък о.т.133— о.т.143 и о.т. 86-о.т.136/, клонове76,77,78/участък о.т.117—о.т.118/, клонове79,81/участък о.т.38—о.т.134/, клонове 82,84,85,9 — Общ обхват — 21,69 км.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 474 915.87 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на Община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд.“ Съответно СМР дейностите включват следните подобекти:

— Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица, община Костинброд — ф90 и ф125 — I етап/Гл. клон III, клон 22, клон 30, клон 33/участъка о.т.111—о.т.116, и клон 34/. — 1 188 л. м,

— Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд — ф90 и ф125 — 20 504 л. м. — I етап — Реконструкция на помпена станция „Хаджия“, главен клон I, главен клон II, главен клон III, клон 1, клон 10, клон 11, клон 12, клон 13, клон 14, клон 15, клон 16, клон 17, клон 18, клон 2, клон 20, клон 22, клон 23, клон 24, клон 25, клон 26, клон 27, клон 29, клон 3, клон 30, клон 31 /участък о.т.81—о.т.85/, клон 32, клон 33, клон 34, клон 35, клон 37, клон 39, клон 4, клон 40, клон 41 /участък о.т.69—о.т.76/, клон 42, клон 43, клон 44, клон 46, клон 47, клон 48, клон 5, клон 50, клон 51, клон 52, клон 54, клон 55, клон 56, клон 57, клон 58, клон 59, клон 6, клон 60, клон 61, клон 62, клон 63 /участък о.т.92-о.т.56/, клон 65, клон 67, клон 68, клон 69 /участък о.т.22—о.т.21/, клон 7, клон 70, клон 71, клон 72, клон 73, клон 74, клон 75 /участък о.т.133—о.т.143 и о.т. 86—о.т.136/, клон 76, клон 77, клон 78 /участък о.т.117—о.т.118/, клон 79, клон 81 /участък о.т.38—о.т.134/, клон 82, клон 84, клон 85, клон 9,

— Общата дължина на водопроводните мрежи на село Драговищица и село Петърч, предназначени за реконструкция — 21,69 км.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Критерии за качество на техническото предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 474 915.87 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 540
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/07/2/0/00458 от 04.07.2018г.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/07/2/0/00458 от 4.7.2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, и да може да изпълнява строежи от четвърта група, първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „н“ ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 6 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (Издаден от Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.1.2018 г.), а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна информация, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай, че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, вкл. че е извършил регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи от съответната група и категория, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва само от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителни работи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 5 000 000,00 BGN. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 600 000 BGN за строежи първа категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 5 000 000,00 BGN. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— Справка за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Или

— Копия на годишните отчет за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Забележка: когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 600 000 BGN за строежи първа категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както, издател, номер и валидност на същата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него...

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на ВиК мрежа и съоръжения с обща дължина минимум 21 км.

2. Участникът трябва да разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на обществената поръчка:

(1) Ръководител строителен обект — правоспособно лице, с квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна по специалността „ВиК строителство“ или еквивалентна, с реализиран професионален опит като ръководител строителство на минимум един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

(2) Технически ръководител — правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с реализиран професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

(3) Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството — притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (удостоверение/сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба № 2/22.3.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).

(4) Отговорник контрол по качеството — правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (удостоверение/сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

Не се допуска едно лице да съвместява две или повече позиции в Ръководния екип, отговорен за изпълнение на строителството.

3. Участникът да има внедрени следните системи:

— Система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно,

— Система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на ВиК мрежа и съоръжения с обща дължина минимум 21 км. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. Участникът трябва да разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на обществената поръчка. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи лицата от ръководният екип, които ще изпълняват поръчката в това число:

Специалист/експерт (имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Образование (степен, специалност, учебно заведение); професионална квалификация (направление, издател); професионален опит (период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката); информацията се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на ръководният екип, който ще изпълнява обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

3. Участникът да има внедрени следните системи: система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно; система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват: включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера и дата на валидност на съответните сертификати. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копия на валидни сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват включващ изпълнение на ВиК строителство или еквивалентно.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Условията за гаранциите са уредени в проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/12/2018
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, заседателна зала на 2 етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1—5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

3. Участник, чиято оферта е със срок на валидност по-малък от минимално изискания от възложителя или не удължи срока на валидност, когато е поискано това от възложителя, се отстранява от процедурата.

4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Непредставяне на ЕЕДОП от трето лице или подизпълнител е основание за отстраняване от процедурата.

6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

7. За удостоверяване или доказване на критериите за подбор подробна информация се съдържа в документацията на поръчката — указания към участниците.

8. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП — тел. +359 70018700, http://www.nap.bg/; МОСВ — тел. +359 29406331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП — тел. +359 28119443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Костинброд.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/10/2018