darbai - 483952-2018

03/11/2018    S212

Lenkija-Opole: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2018/S 212-483952

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nacionalinis registracijos Nr.: 530546013
Adresas: ul. Firmowa 1
Miestas: Opole
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pašto kodas: 45-594
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
El. paštas: sekretariat@mzd.opole.pl
Telefonas: +48 774697400
Faksas: +48 774697402
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bip.um.opole.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

Nuorodos numeris: NP.260.10.2018.P
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”, w zakres niniejszego zadania wchodzi rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód” oraz wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych projektu i realizowane jest jako przetarg nieograniczony.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 110 765 337.10 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 154 569 595.50 PLN į kurį atsižvelgta
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45100000 Statybvietės parengimo darbai
45110000 Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
45230000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai
45233000 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai
45220000 Inžinerijos ir statybos darbai
45221000 Tiltų ir tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai
45233125 Kelių sankirtų statybos darbai
45233122 Žiedinių kelių statybos darbai
45221110 Tiltų statybos darbai
45231110 Vamzdžių tiesimo darbai
45231220 Dujotiekio tiesimo darbai
45310000 Elektros instaliacijos montavimo darbai
45231300 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
45316000 Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai
45231400 Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai
45231600 Ryšių linijų tiesimo darbai
45316210 Eismo stebėsenos įrenginių montavimas
45213320 Su geležinkelio transportu susijusių pastatų statybos darbai
45223000 Konstrukcijų statybos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL524 Opolski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto Opole

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów:

1. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”,

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

ETAP 1) Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozbudowę układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

Przedmiot zamówienia opisany jest dokumentacją projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez biuro projektowe Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w centralnej części miasta Opole. Rejon skrzyżowania ulic Oleskiej, Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Cassino, Katowickiej, Rataja i Kusocińskiego.

b) rodzaj prac: m.in. roboty drogowe, roboty inżynierskie, mostowe, roboty rozbiórkowe, roboty z zakresu branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa, ciepłociąg), sieci trakcyjnej.

Zakres rzeczowy m.in.:

1. Roboty drogowe, w tym:

a) przebudowa układu komunikacyjnego ulic:

• Bohaterów Monte Cassino – Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 435 klasy G):

— projektowana jezdnia północna drogi wojewódzkiej DW 435 została wyniesiona do góry (poziom +1) do poziomu torowiska kolejowego i prowadzona jest bezkolizyjnie poprzez nowoprojektowane obiekty inżynierskie (W1, W2, W5 i W6),

— projektowana jezdnia południowa drogi wojewódzkiej DW 435 została obniżona (poziom -1) i prowadzona jest bezkolizyjnie przez nowoprojektowane obiekty inżynierskie (T2 i T3) i ograniczona jest murami oporowymi z obu stron.

• Oleskiej (droga powiatowa klasy Z), Katowickiej, Janusza Kusocińskiego, Macieja Rataja (drogi gminne klasy L) na skrzyżowaniach z DW 435, jako jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną (poziom 0).

• gen. Henryka Dąbrowskiego, Nysy Łużyckiej, Wodociągowej (drogi gminne klasy L) i ul. Ogrodowej (droga gminna klasy D).

b) przebudowa skrzyżowań ulic:

• S1 – Bohaterów Monte Cassino – Batalionów Chłopskich – Oleska,

• S2 – Bohaterów Monte Cassino – Katowicka,

• S3 – Oleska – Macieja Rataja, Janusza Kusocińskiego,

• S4 – Macieja Rataja – Katowicka (przedłużenie ul. Katowickiej poprzez przebicie w nasypie kolejowym T1 do ul. M. Rataja).

c) inne:

• budowa węzła przesiadkowego i zatok autobusowych,

• budowa 2 parkingów Bike & Ride,

• budowa parkingu 1 parkingu Park & Ride,

• budowa chodników i ścieżek rowerowych.

2. Obiekty inżynierskie:

• wiadukt drogowy W-2 w DW 435 PŁN,

• wiadukt drogowy W-5 w DW 435 PŁN,

• wiadukt drogowy T-2 w DW 435 PŁD,

• wiadukt drogowy T-3 w DW 435 PŁD,

• wiadukt kolejowy T-1 w ciągu linii kolejowej nr 277 w rejonie stacji Opole Wschód,

• remont istniejących wiaduktów kolejowych W3 i W4 w km 6,42 linii kolejowej 22 nad ul. Oleską,

• przejścia podziemne pieszo-rowerowe W1 i W6,

• mur oporowy M-1 w DW 435 PŁN,

• mur oporowy M-2 w DW 435 PŁD,

• mur oporowy M-3.

3. Budowa ekranów akustycznych.

4. Budowa żelbetowego kozła oporowego wraz ze skróceniem torów.

5. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami.

6. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

7. Sygnalizacja świetlna.

8. Gospodarka zielenią.

9. Urządzenia ochrony środowiska.

10. Budowa kanału technologicznego.

11. Rozbiórka stacji paliw.

C.d. pkt II.2.11)

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: termin wykonania całości przedmiotu zamówienia / Lyginamasis svoris: 28
Kokybės kriterijus - Vardas: okres gwarancji i rękojmi / Lyginamasis svoris: 12
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający odstępuje od określenia prawa opcji. Z uwagi na brak miejsca w niniejszym ogłoszeniu – dokończenie pkt II.2.4):12. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

• linie kablowe elektroenergetyczne NN i SN,

• sieci teletechniczne,

• sieci kanalizacji sanitarnej i kolektor sanitarny,

• sieci wodociągowe, w tym magistrala wodociągowa i wodociąg PKP,

• sieci gazowych,

• sieci trakcyjnej i linii potrzeb nietrakcyjnych,

• sieć ciepłownicza.

ETAP 2) Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych

Wykonanie, dowóz i montaż tablic informacyjnych (2 szt.) i pamiątkowych (2 szt.), o wymiarach 2x3 m, zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; jak również opracowanie projektu budowlanego lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic.

a) Ostateczna lokalizacja oraz treść tablic informacyjnych i pamiątkowych zostanie ustalona przez Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy, zgodnie z aktualnymi wytycznymi POiS 2014-2020. Tablice umieszcza się w miejscu realizacji projektu.

b) Wykonawca uzgodni oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne przed faktycznym rozpoczęciem robót budowlanych lub infrastrukturalnych na zadaniu, lecz nie później niż w terminie 14 dniu od zawarcia umowy oraz będzie je utrzymywał przez cały okres trwania budowy.

c) Uzgodnienie oraz montaż tablic pamiątkowych należy wykonać przed odbiorem końcowym zadania.

b) Całą szatę graficzną tablic należy wykonać zgodnie z wytycznymi tak aby spełniały warunki dotyczące wyglądu, zastosowanych logotypów, ich proporcji, rozmieszczenia, pól ochronnych, kolorystyki znaków, rodzaju zastosowanej czcionki, zgodnie z następującymi dokumentami:

Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,

Karta wizualizacyjna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,

Dokładane dane dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczno-projektowa, Rozdział 4 siwz, oraz wzór umowy dostępne na stronie www.bip.um.opole.pl - brak miejsca w ogłoszeniu

Z uwagi na brak miejsca w niniejszym ogłoszeniu:

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – składany wraz z ofertą,

2) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,

3) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,

4) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a ustawy Pzp) – składany wraz z ofertą.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Dokończenie pkt II.2.14).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0043/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Dokończenie pkt II.2.11)

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

C.d. pkt VI.4.3)

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Zamawiający nie stosuje procedury przyspieszonej. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu: Dokończenie pkt III.1.3) 7) budowę lub przebudowę sieci gazowej związanej z budową lub przebudową drogi/ulicy.

Wymienione powyżej w punkcie od 1 do 7 roboty budowlane mogą być wykazane łącznie w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach oddzielnych, ale nie więcej niż w siedmiu, z zastrzeżeniem, że podane długości robót nie będą dzielone na mniejsze odcinki, lecz zostanie zachowana ich ciągłość

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

Szczegółowe zapisy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowania (warunki pozytywne i negatywne) znajdują się w SIWZ Rozdział 9 i 10 zamieszczonej na stronie www.bip.um.opole.pl

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 060-131705
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
29/10/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Banimex Sp. z o.o.
Adresas: ul. Energetyczna 10
Miestas: Będzin
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-504
Šalis: Lenkija
El. paštas: biuro@banimex.pl
Telefonas: +48 322677998
Faksas: +48 322677998
Interneto adresas: www.banimex.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: AZI-BUD Sp. z o.o.
Adresas: ul. Odkrywkowa 91
Miestas: Będzin
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-504
Šalis: Lenkija
El. paštas: biuro@azi-bud.pl
Telefonas: +48 322986090
Faksas: +48 322986069
Interneto adresas: www.azi-bud.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 132 203 025.02 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 110 765 337.10 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Roboty branży wodociągowej, roboty branży elektroenergetycznej

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Dokończenie pkt III.1.2)

4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który:

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

b) Zamawiający także żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 9 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 ustawy Pzp.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

Dokończenie pkt II.2.14): W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów (oświadczeń), o których mowa w niniejszym punkcie 9.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/10/2018