Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 48396-2023

25/01/2023    S18

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

2023/S 018-048396

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1
Град: гр. Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Савина Гюрова - Старши юрисконсулт "Обществени поръчки"
Електронна поща: sgyurova@blagoevgrad.bg
Телефон: +359 73867720
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.blagoevgrad.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16007
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ съгласно заложените изисквания от Възложителя в Техническата спецификация, Документацията за участие и инвестиционни проекти.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

гр. Благоевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ съгласно заложените изисквания от Възложителя в Техническата спецификация, Документацията за участие и инвестиционни проекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 153-436112
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С Решение № 498/17.01.2023 г., постановено по административно дело 10822/2022 по описа на Върховен административен съд - Четвърто отделение за 2023 г., ВАС отменя Решение № 838 от 27.10.2022 г., постановено от Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК-583/2022 г. и вместо него постановява следното: Отменя Решение № F241112/08.08.2022 г., на Кмета на Община Благоевград за откриване на настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ , с УИН 00109-2022-0045 в ЦАИС ЕОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2023