Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 484011-2022

06/09/2022    S171

Nederland-Pijnacker: Prefabgebouwen

2022/S 171-484011

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Nationaal identificatienummer: 512074379
Postadres: Oranjeplein 1
Plaats: Pijnacker
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2641 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Lorain Doppert
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 153626262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e788e23b0d6993fcc8879c644e00a247
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Karin van Starrenburg
Postadres: Postbus 1
Plaats: PIJNACKER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2640 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Karin van Starrenburg
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 615645432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e788e23b0d6993fcc8879c644e00a247
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tijdelijke huisvesting t.b.v. vluchtelingen uit Oekraïne - versnelde procedure

Referentienummer: 1366775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000 Prefabgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Pijnacker-Nootdorp volgt voor deze Europese aanbesteding de versnelde openbare procedure.

De opdracht betreft het leveren en plaatsen van 15 woonunits voor de tijdelijke huisvesting van 50 vluchtelingen uit de Oekraïne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.500.000,00

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/10/2022
Einde: 01/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen faillissement, insolventie of gelijksoortig

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en.../Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/09/2022