Services - 48407-2019

31/01/2019    S22

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

2019/S 022-048407

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: BIA.WOP.260.5.2018.MSL
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Sołtan
E-mail: zamowienia.publiczne.bialystok@kowr.gov.pl
Tel.: +48 856643150

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Białymstoku

Numer referencyjny: BIA.WOP.260.5.2018.MSL
II.1.2)Główny kod CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon,

Dla pojazdów będących na wyposażeniu Oddziału Terenowego w Białymstoku

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 30 539.19 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34330000 Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon,

Dla pojazdów będących na wyposażeniu Oddziału Terenowego w Białymstoku.

W związku z tym, że w zamówieniu udzielanym na podstawie art. 67.1.4 Ustawy Pzp, nie ma ofert, a tym samym kryteriów ich oceny w poz II.2.5 wpisano kryterium: cena 100 %, z zastrzeżeniem, że negocjacjom, w wyniku których udzielono zamówienia podlegały wszystkie punkty, stanowiące kryteria oceny ofert w unieważnionym wcześniej przetargu nieograniczonym tj.

a) Wykonanie przeglądu lub naprawy lub usługi wulkanizacyjnej,

b) Wymiana opon na felgach stalowych wraz z wyważeniem,

c) Wymiana opon na felgach aluminiowych wraz z wyważeniem,

d) Wymiana całych kół,

e)przechowywanie opon

— Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na części zamienne, płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe,

— Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na zakup opon,

— Udostępnienie dodatkowego serwisu, w którym będą wykonywane przeglądy i naprawy.

Informacje uzupełniające do punktu V.2.2 ogłoszenia: Z uwagi na fakt, że informacja o złożonych ofertach jest polem obowiązkowym, a w trybie zamówienia z wolnej ręki oferty nie są składane, wskazana przez Zamawiającego liczba 1 dotyczy Wykonawcy, który został zaproszony do negocjacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W pkt II.2.4: Opis zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 1.6.2018 r. (nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2018/S 103-235679). Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.7.2018 r. do godz. 1200, w części zamówienia nr 2 jedyną ofertę złożył Wykonawca Elit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-752) przy ul. Makuszyńskiego 24. W dniu 20 września br. wykonawca został wykluczony z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 15.10.2018 r. (sygn. akt KIO 1961/18) oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione wobec czynności wykluczenia go z postępowania.

Wobec powyższego w dniu 19.10.2018 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) ze względu na niezłożenie ofert niepodlegających odrzuceniu. Z uwagi na fakt, iż pierwotne warunki udzielenia zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, OT KOWR w Białymstoku w dniu 19.11.2018 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elit Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Makuszyńskiego 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-752
Państwo: Polska
E-mail: lukasz.gradzki@elitpolska.pl
Tel.: +48 146808893
Faks: +48 146808822

Adres internetowy: www.elitpolska.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 30 539.19 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 539.19 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2019