Marché de travaux - 484180-2020

14/10/2020    S200

Nederland-'s-Hertogenbosch: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 200-484180

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5216 TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank Roebroek
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groot onderhoud N638.05 Zundert—Ruchpen van km 5 991 tot km 13 800

Referentienummer: C2228159
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor de realisatie van groot onderhoud aan de N638.

De N638 is de provinciale weg tussen de E19/A1 in BELGIË en de A58, via Zundert en Rucphen. Op het gedeelte tussen Zundert en Rucphen is groot onderhoud nodig waarbij ook de verkeersveiligheid verbeterd dient te worden. De wegbreedte van de hoofdrijbaan varieert en het profiel voldoet niet aan de provinciale Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde wordt niet bekendgemaakt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-100763
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Groot onderhoud N638.05 Zundert—Ruchpen van km 5 991 tot km 13 800

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAM Infra bv
Nationaal identificatienummer: 24347782
Postadres: H.J. Nederhorststraat 1
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2801 SC
Land: Nederland
E-mail: bart.debets@bam.com
Telefoon: +31 623011279
Internetadres: http://www.baminfra.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2020