Marché de travaux - 484212-2020

14/10/2020    S200

Roumanie-Ariceștii Rahtivani: Travaux de construction de bâtiments

2020/S 200-484212

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 182-436191)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Primăria Ariceștii Rahtivani
Numéro national d'identification: 2842927
Adresse postale: Str. Principală nr. 75
Ville: Ariceștii Rahtivani
Code NUTS: RO316 Prahova
Code postal: 107025
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Gabriela Plesa
Courriel: registratura@aricestiirahtivani.ro
Téléphone: +40 244380068
Fax: +40 244380036
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aricestiirahtivani.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Proiectare și execuție „Amenajare zonă multifuncțională punct Treistioreanu”

Numéro de référence: 106_2020_2842927
II.1.2)Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Proiectare si executie „Amenajare zona multifunctionala punct Trestioreanu” impartit pe loturi:

— lot 1 – sala de sport – comuna Aricestii Rahtivani – judet Prahova; cod CPV: 45210000-2, 71322000-1;

— lot 2 – zona de agrement parc si zona de agrement skate – comuna Aricestii Rahtivani – judet Prahova; cod CPV: 45210000-2,71322000-1;

— lot 3 – cladire administrativ si gradinita cu program prelungit – trei grupe in comuna Aricestii Rahtivani – judet Prahova; cod CPV: 45212130-6, 71322000-1.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 182-436191

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Situația economică și financiară
Au lieu de:

Loturile: 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala.

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) sa fie de cel puțin 20 000 000 RON fără TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2016, 2017, 2018). Daca un grup de operatori economici depun o ofertă comuna, atunci situația economica si financiara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor prezenta situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanțuri aferente exercițiilor financiare pentru ultimii trei ani financiari încheiați (2016, 2017, 2018) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertanții nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertanților prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.

Lire:

Loturile: 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala.

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) sa fie de cel puțin 10 000 000 RON fără TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2016, 2017, 2018). Daca un grup de operatori economici depun o ofertă comuna, atunci situația economica si financiara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor prezenta situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanțuri aferente exercițiilor financiare pentru ultimii trei ani financiari încheiați (2016, 2017, 2018) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertanții nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertanților prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.

VII.2)Autres informations complémentaires: