Marché de travaux - 484222-2020

14/10/2020    S200

Belgique-Aartselaar: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

2020/S 200-484222

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 177-424404)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Aquafin nv — Directie Infrastructuur
Numéro national d'identification: 0440.691.388_173
Adresse postale: Dijkstraat 8
Ville: Aartselaar
Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Code postal: 2630
Pays: Belgique
Point(s) de contact: dhr. Freddy Schampaert
Courriel: aanbestedingen@aquafin.be
Téléphone: +32 34504511
Fax: +32 34583020
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquafin.be
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385769

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Project 22.493/1 — Putte/Sint-Katelijne-Waver, aansluiting Molenstraat Waversesteenweg

Numéro de référence: AQFINFRA-22493lot1-F02_0
II.1.2)Code CPV principal
45232411 Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Project 22.493/1 — Putte/Sint-Katelijne-Waver, aansluiting Molenstraat Waversesteenweg.

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:

— archeologisch onderzoek,

— voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen,

— opbreken van bestaande buizen, inbuizingen, inspectieputten en kopmuren,

— aanleggen van rioleringen,

— maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton,

— maken van een pompput in ter plaatse gestort beton,

— plaatsen van beschoeiing,

— graven en herprofileren van grachten,

— maken van kopmuren in ter plaatse gestort beton,

— maken van huis- en kolkaansluitingen,

— plaatsen van lijnvormige elementen,

— maken van nieuwe verhardingen in o.a. asfalt, beton en betonstraatstenen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 177-424404

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 16/10/2020
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 23/10/2020
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Au lieu de:
Date: 16/10/2020
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 23/10/2020
Heure locale: 09:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Terechtwijzend bericht nr. 1: wijzigingen in bestek, meetstaat en inschrijvingsbiljet (aangepaste versies toegevoegd). Ook aanpassing Typedwarsprofiel 11-8 (werd toegevoegd). Voor meer informatie zie "Terechtwijzend bericht 1". Gelieve bij uw inschrijving de bij dit terechtwijzend bericht gevoegde meetstaat te gebruiken en bij uw inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met dit terechtwijzend bericht.