Fournitures - 484268-2020

14/10/2020    S200

Danemark-Copenhague: Prothèses auditives

2020/S 200-484268

Avis de préinformation

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AMGROS I/S
Numéro national d'identification: 1447 9880
Adresse postale: Dampfærgevej 27-29
Ville: København Ø
Code NUTS: DK DANMARK
Code postal: 2100
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lisbeth Kjems Christensen
Courriel: haudbud@amgros.dk
Téléphone: +45 88713083
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amgros.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281913&B=AMGROS
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Høring af udkast til materiale i forbindelse med offentligt udbud af høreapparater 2021

II.1.2)Code CPV principal
33185000 Prothèses auditives
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros varetager udbud og indkøb af høreapparater på regionernes vegne, således at der kan foretages indkøb til de offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en høring af markedet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til forskellige aspekter vedrørende indkøbet. Alle markedsaktører opfordres til at besvare markedshøringen inden den 11. november 2020.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 400 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 26
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Høring af udkast til materiale i forbindelse med offentligt udbud af høreapparater 2021

Lot nº: 1-26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33185100 Pièces et accessoires pour prothèses auditives
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK DANMARK
Lieu principal d'exécution:

København Ø

II.2.4)Description des prestations:

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder vil Amgros gennemføre en høring af markedet. Der er tale om en skriftlig høring, hvor relevante markedsaktører opfordres til at afgive bemærkninger til forskellige aspekter vedrørende indkøbet. Alle markedsaktører opfordres til at besvare markedshøringen inden den 11. november 2020.

II.2.14)Informations complémentaires

Markedsaktøren er velkommen til at skrive kommentarer ind i de eksisterende materialer og efterfølgende returnere disse via EU-Supply. En anden mulighed er at lave et selvstændigt dokument med alle kommentarer til materialet samt referencer til materialet.

II.3)Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
10/10/2020

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020