Usługi - 484360-2019

15/10/2019    S199    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

2019/S 199-484360

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Fredry 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kosowska
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Tel.: +48 618561609

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościmi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi geodezyjne – numer postępowania POZ.WOP.260.33.2019

Numer referencyjny: POZ.WOP.260.33.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71250000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Cz. 1: badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim.

Cz. 2: badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie nowotomyskim.

Cz. 3: badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim.

Cz. 4: badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie poznańskim.

Cz. 5: badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie gnieźnieńskim.

Cz. 6: Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynków położonych w powiecie poznańskim.

Cz. 7: Przeprowadzenie podziału nieruchomości położonej w gm. Mogilno. Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynku mieszkalnego w gm. Mogilno.

Cz. 8: Podział nieruchomości położonej w gm. Środa Wlkp.

Cz. 9: Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartotek budynków położonych w powiecie poznańskim.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 211.38 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim w gminach: Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Międzychód. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie nowotomyskim

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie nowotomyskim w gminach: Nowy Tomyśl, Kuślin, Zbąszyń, Miedzichowo. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim w gminach: Kołaczkowo, Września, Miłosław. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie poznańskim

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie poznańskim w gminach: Mosina, Kórnik. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie gnieźnieńskim

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie gnieźnieńskim w gminach: Trzemieszno, Łubowo, Mieleszyn, Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynków położonych w powiecie poznańskim

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynku mieszkalnego nr 14 oraz budynku niemieszkalnego /pom. gospod./, położonych w obrębie Mielno, gm. Czerwonak, powiat poznański, dz. nr 37/11.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeprowadzenie podziału nieruchomości położonej w gm. Mogilno. Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynku mieszkalnego w gm. Mogilno.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeprowadzenie podziału nieruchomości położonej w obrębie Wylatowo gm. Mogilno. Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynku mieszkalnego nr 98, po przeprowadzonym podziale dz. 12/17, w obrębie Wylatowo gm. Mogilno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Podział nieruchomości położonej w gm. Środa Wlkp.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Podział nieruchomości położonej w obrębie Środa Wlkp. gm. Środa Wlkp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartotek budynków położonych w powiecie poznańskim.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolska

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartotek budynków niemieszkalnych /pom. gospod./, położonych w obrębie Jeziorki, gm. Stęszew, powiat poznański.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 110-269098
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie międzychodzkim w gminach: Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Międzychód. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPEGIEKA Sp. Z o. o.
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 273.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie nowotomyskim w gminach: Nowy Tomyśl, Kuślin, Zbąszyń, Miedzichowo. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Inwestycyjne Krystyna Dunat
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Szopena 20/2
Miejscowość: Nysa
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 48-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 165.38 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 422.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie wrzesińskim w gminach: Kołaczkowo, Września, Miłosław. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Inwestycyjne Krystyna Dunat
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Szopena 20/2,
Miejscowość: Nysa
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 48-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 876.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 008.13 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Badanie stanu prawnego dla działek gruntu położonych w powiecie gnieźnieńskim w gminach: Trzemieszno, Łubowo, Mieleszyn, Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficzne Felicjan Cytrycki
Adres pocztowy: ul. Zielonogórska 134A
Miejscowość: Nowa Sól
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 67-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 038.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 780.49 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019