Supplies - 484379-2020

14/10/2020    S200

Romania-Năsăud: Oxygen therapy unit

2020/S 200-484379

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud
National registration number: 4347879
Postal address: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1
Town: Năsăud
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postal code: 425200
Country: Romania
Contact person: Valentina Andras
E-mail: secretariat@spitalnasaud.ro
Telephone: +40 263-360684
Fax: +40 263-360682
Internet address(es):
Main address: http://www.spitalnasaud.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104892
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instituție publică-spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Stație producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical și sistem informatic

Reference number: 7731/07.10.2020
II.1.2)Main CPV code
33157810 Oxygen therapy unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

În cadrul acestui contract se va achiziționa statie producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical si sistem informatic care va deservi Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud.

Conform caietului de sarcini in care este descris aparatul.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 428 571.42 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Main site or place of performance:

Spitalul Orasenesc „Dr. George Trifon” Nasaud.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionarea de statie producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical si sistem informatic este strict necesara asigurarii unei bune desfasurari a serviciilor oferite de catre Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud. În stadiul actual la nivelul autorității contractante există o „Statie de producere oxigen medicinal”, insa aceasta este insuficienta pentru a se putea acoperi pe viitor tot spitalul. Astfel, autoritatea contractanta doreste achizitionarea unei statii producere oxigen medical cu debit minim de 2 x 13 Nmc/h, inclusiv vacuum medical si sistem informatic.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Transferuri de la bugetul de stat.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota:

1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare;

2. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare;

3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de calificare.

Mentiune: persoanele cu functie de raspundere privitor la initierea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager, jr. Marcu Daniel;

— director financiar-contabil, ec. Pop Ana;

— aviz juridic, jr. Cocis Simion;

— sef Serviciul administrativ, ing. Andras Valentina;

— Serviciul administrativ, ref. Pop Maria Alexandra;

— Serviciul administrativ, merceolog Avram Adrian;

— ing. Ciuta Livia;

— tehnician aparatura medicala Dobrescu Constantin;

— tehnician aparatura medicala Buraciuc Mihai.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante. Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala);

2. Avizul de functionare sau certificatul de inregistrare + anexe al ofertantului, eliberat de Ministerul Sanatatii conform titlului 20, art. 926, 927 din Legea 95/2006 republicata, in termen de valabilitate la momentul prezentarii avizului. Persoanele straine juridice au posibilitatea prezentarii, la data depunerii ofertelor, de documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii acestora.

Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante. Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de bunuri:

A. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani produse similare cu o valoare cel putin egala cu valorea estimata a contractului, respectiv: 1 428 571,42 RON. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate in ultimii trei ani. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor – in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere;

B. Ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta de contracte incheiate pentru realizare service si intretinere a concentratoarelor/generatoarelor de producere oxigen medicinal de puritate 93 % + -3 % (dispozitive medicale de uz medical spitalicesc), in ultimii trei ani. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de service/mentenanta pentru generatoarele de oxigen, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, valoarea contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor – in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere;

C. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de bunuri:

A. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani produse similare cu o valoare cel putin egala cu valorea estimata a contractului, respectiv: 1 428 571,42 RON. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate in ultimii trei ani. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor – in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere;

B. Ofertantul trebuie sa dovedeasca experienta de contracte incheiate pentru realizare service si intretinere a concentratoarelor/generatoarelor de producere oxigen medicinal de puritate 93 % + -3 % (dispozitive medicale de uz medical spitalicesc), in ultimii trei ani. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici participanti la procedura vor completa in DUAE informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de service/mentenanta pentru generatoarele de oxigen, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt urmatoarele: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, valoarea contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte si va fi depus impreuna cu acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor – in cazul asocierii, de catre fiecare operator economic care face parte din asociere;

C. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2020