De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 48439-2023

25/01/2023    S18

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2023/S 018-048439

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15735863243
Postadres: Grassalkovich Út 162
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1239
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szamay Andrea
E-mail: szamay.andrea@ph.soroksar.hu
Telefoon: +36 12892170
Fax: +36 12892170
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.soroksar.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Galéria 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: 18232675143
Postadres: Hősök Tere 13
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1238
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szamay Andrea
E-mail: szamay.andrea@ph.soroksar.hu
Telefoon: +36 12892170
Fax: +36 12892170
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.soroksar.hu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz beszerzés

Referentienummer: EKR001686692022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Az ajánlati felhívás I.1 pontjában felsorolt ajánlatkérők tekintetében a Közbeszerzési Dokumentációban felsorolt fogyasztási helyek vonatkozásában teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés(ek) keretében 1 287 434 kWh mennyiségű földgáz beszerzése

A Közbeszerzési dokumentációban felsorolt egyes fogyasztási helyek vonatkozásában 2022. 12. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra, valamint a Közbeszerzési dokumentációban felsorolt egyes fogyasztási helyek vonatkozásában 2023. 01. 01.(06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan.

A megadott mennyiségtől + 30%-os eltérés lehetséges. A Közbeszerzési dokumentációban meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).

Részletesen a Közbeszerzési dokumentációban

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 123 763 722.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

A Közbeszerzési dokumentációban meghatározott 13 db fogyasztási hely

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Földgáz kereskedelmi szerződések az ajánlati felhívás I.1 pontjában felsorolt ajánlatkérők tekintetében a Közbeszerzési dokumentációban felsorolt valamennyi fogyasztási hely vonatkozásában, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés(ek) keretében összesen 1 287 434 kWh mennyiségű földgáz beszerzése céljából

A Közbeszerzési dokumentációban felsorolt egyes fogyasztási helyek vonatkozásában 2022. 12. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra, valamint a Közbeszerzési dokumentációban felsorolt egyes fogyasztási helyek vonatkozásában 2023. 01. 01.(06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan.

A megadott mennyiségtől + 30%-os eltérés lehetséges. A Közbeszerzési dokumentációban meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).

Részletesen a Közbeszerzési dokumentációban

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: legalacsonyabb ár

tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, mivel az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

A II.2.7 pontban meghatározott időtartam (illetőleg kezdési időpont) a II.2.4 pont szerint eltérő lehet az adott Ajánlatkérő szerződésének hatálya, illetőleg fogyasztási helyei tekintetében.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

A Kormány 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozatával energia-veszélyhelyzetet hirdetett a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt. A fennálló körülmények okozta ellátási - beszerzési bizonytalanság, a tőzsdei árak folyamatos ingadozásának kiszámíthatatlansága indokolja a mielőbbi szerződéskötés érdekében a nyílt eljárás esetében irányadónál rövidebb ajánlattételi határidő alkalmazását, mivel az eljárás megindítása és a szerződéskötés közötti időszak hossza komoly kockázatot jelent az Ajánlatkérők számára. Az eljárás eredményessége - és adott esetben a rövid ideig fennálló kedvező piaci folyamatok kihasználása - érdekében alkalmazza Ajánlatkérő a gyorsított eljárást.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 211-606604
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Földgáz beszerzés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nationaal identificatienummer: 26713111244
Postadres: II. János Pál pápa Tér 20
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefoon: +36 207780392
Fax: +36 14656465
Internetadres: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 763 722.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Székhelye: Magyarország, 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 20

adószám 26713111-2-44

2) A II.1.7 és V.2.4 pont szerinti ellenérték az ajánlattétel során a nyertes ajánlattevő által megadott "képzett ár", a havi elszámolás indexált tőzsdei ár alkalmazásával történik a szerződésben meghatározott képlet alapján

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023