Fournitures - 484487-2020

14/10/2020    S200

Roumanie-Topoloveni: Ordinateur tablette

2020/S 200-484487

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Orașul Topoloveni
Numéro national d'identification: 4229725
Adresse postale: Calea București nr. 111
Ville: Topoloveni
Code NUTS: RO311 Argeş
Code postal: 115500
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Gheorghita Botarca
Courriel: topoloveni@yahoo.com
Téléphone: +40 248666259
Fax: +40 248666469
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.topoloveni.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104930
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Dotarea unităților de învățămant din Orașul Topoloveni cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, respectiv dotarea cu echipamente și dispozitive necesare activității didactice de tip: laptop, sistem All-In–One, camera web videoconferință, proiector, ecran proiecție, tablă interactivă, router wireless”

Numéro de référence: 5
II.1.2)Code CPV principal
30213200 Ordinateur tablette
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar (inclusiv abonament internet), respectiv achizitia de echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice de tip: laptop, sistem All-In–One, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless; precum si asigurarea de asistenta tehnica in perioada de garantie.

Scopul investitiei il reprezinta necesitatea desfasurarii de activitati didactice in mediul on-line in anul scolar 2020/2021, care presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS – CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice.

Necesitatea si oportunitatea achizitionarii tabletelor de uz scolar cu conexiune la internet a fost determinata de aprobarea de catre Guvernul Romaniei a O.U.G. nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS - CoV — 2 prin care autoritătiIe publice locale pot aproba credile de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achizitia de echipamenle IT mobile de tip tableta pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activitatii didactice în mediul on – line; pot derula procedură de achizitie publică și pot efectua plăti eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului OperationaI Competitivitate 2014 -2020.

Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare deslășurării activității didactice în mediul on - line, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României in perioada de programare 2014 - 2020 prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitiva, actiunea 2.3.3 - Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e - educație, e sanătate și e - cultură - sectiunea e — educație.

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiilor prevazute la art.160,alin.2 Legea nr. 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, este cu 6 zile (fara capete) inaintea de data depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile (fara capete).

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 746 309.15 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213100 Ordinateurs portables
30231320 Moniteurs à écran tactile
30237240 Caméra web
32413100 Routeurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO311 Argeş
Lieu principal d'exécution:

Oras Topoloveni

II.2.4)Description des prestations:

Obiectul contractului il constituie achizitionarea de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar (inclusiv abonament lunar internet), respectiv achizitia de echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice de tip: laptop, sistem All-In–One, camera web videoconferinta, proiector, ecran proiectie, tabla interactiva, router wireless; precum si asigurarea de asistenta tehnica in perioada de garantie.

Scopul investitiei il reprezinta necesitatea desfasurarii de activitati didactice in mediul on-line in anul scolar 2020/2021, care presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS – CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice.

Necesitatea si oportunitatea achizitionarii tabletelor de uz scolar cu conexiune la internet a fost determinata de aprobarea de catre Guvernul Romaniei a O.U.G. nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS - CoV — 2 prin care autoritătiIe publice locale pot aproba credile de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achizitia de echipamenle IT mobile de tip tableta pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activitatii didactice în mediul on – line; pot derula procedură de achizitie publică și pot efectua plăti eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului OperationaI Competitivitate 2014 -2020.

Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare deslășurării activității didactice în mediul on - line, vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României in perioada de programare 2014 - 2020 prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitiva, actiunea 2.3.3 - Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e - educație, e sanătate și e - cultură - sectiunea e — educație.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Garantia acordata produselor: - perioada minima de garantieeste de 24 de luni - perioada maxima de garantieeste 60 de luni / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare este de maxim 30 zile lucratoare de la comanda ferma din partea achizitorului. / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS 2.4, ACTIUNEA 2.3.3.

II.2.14)Informations complémentaires

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii prin Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS 2.4, ACTIUNEA 2.3.3., semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra su... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

a) Motive de excludere

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara, respectiv:

— neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, prezentata pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator; încadrarea într-una din situatiile prevazute la art.164 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator; încadrarea într-una din situatiile prevazute la art.165 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator; încadrarea într-una din situatiile prevazute la art.167 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,

— neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Persoanele care detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt urmatoarele: Botârca Gheorghita; Ene Emilian; Breazu Vasilica; Crasan Vergil; Chivulescu Nicolae; Iliescu Victor; Mogosanu Ionut – Florin; Oceanu Dorin; Radu Laurentiu – Mihail; Rosescu Ion; Târtau Eugenia; Ungureanu Ionut – Alexandru; Ungureanu Marian; Serban Petrica Ionel, Vîlnoiu Aurelian – Ioan; Vînatoru Catalin – Dorel; Ungureanu Maria – Doina; Vînatoru Monica-Florina; Buciu Denisa-Elena, Posa Felicia-Maria, Nuta Costin-Bogdan, Nastase Gabriela-Ramona, Dina Daniela, Belchita Constantin, Mocanu Elena,Grosu Anemona, Ivanescu Ovidiu.

Formularele sunt disponibile in sectiunea “Documentatie de atribuire”.

Autoritatea contractanta, are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu se emit documente cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Conform prevederilor art. 193 alin (2) din Legea 98/2016, în cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

Conform prevederilor art. 193 alin (3) din Legea 98/2016, în cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).

Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), DUAE conţine şi informaţii cu privire la autoritatea publică sau partea terţă responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective.

În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţământului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate prin completarea si depunerea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative

a) certificate constatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din Certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind Achiziţiile Publice;

d) alte documente edificatoare, după caz. Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, astfel încât sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii ecocomici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, la data limita de depunere a ofertelor

Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca detine in certificatul constator ONRC, codul / codurile CAEN in obiectul de activitate al contractului, respectiv furnizarea de produse IT.

În situaţia participării la procedură cu ofertă comună cerinţa este îndeplinită daca asociatii au ca domenii de activitate cele cu codul corespunzator pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod CAEN ii apartine in nume propriu.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea nr.98/2016, Autoritatea Contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant în vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Daca ofertantul clasat pe primul loc este ofertant din strainatate si in cazul in care ofertantul strain nu poate sa depuna ONRC-ul, cerinta poate fi indeplinita si prin depunerea unor documente echivalente emise in tara in care ofertantul este rezident. Documentele mai sus mentionate vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana, efectuata de catre un traducator autorizat, in conf. cu preved. Legii nr. 178/1997.

Înainte de atribuirea contractului, pentru ofertantii romani documentele justificative care urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv certificat constatator emis de ONRC, iar în cazul ofertantilor straini se vor solicita documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualiazate la momentul prezentarii documentului, conform art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, ba... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii prin Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS 2.4, ACTIUNEA 2.3.3., semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/11/2020
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/03/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 12/11/2020
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Comisia de evaluare a ofertelor

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/aprobarea finantarii prin Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2 c, OS 2.4, ACTIUNEA 2.3.3., semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020