Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 48451-2023

Submission deadline has been amended by:  102814-2023
25/01/2023    S18

Polska-Kraków: Chemikalia do uzdatniania wody

2023/S 018-048451

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Zborowski
E-mail: k.zborowski@ron.mil.pl
Tel.: +48 261137568
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/3rblog
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=40956434
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=40956434
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych do filtrów wody ZME-5

Numer referencyjny: 39/2023
II.1.2)Główny kod CPV
24962000 Chemikalia do uzdatniania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych do filtrów wody ZME-5.

2. Zakres zamówienia został podzielony na 5 zadania:

Zadanie nr 1 - ZME-5 do filtra wody FPW-50;

Zadanie nr 2 - ZME-5 do filtra wody FPW-350;

Zadanie nr 3 - ZME-5 do filtra wody FPW-2000;

Zadanie nr 4 - ZME-5 do filtra wody KSW-12;

Zadanie nr 5 - ZME-5 do filtra wody FPW-2.

2. Warunki realizacji zamówienia określono w dokumentach zamówienia (Projektowane postanowienia umowy 3 do SWZ).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia (Warunki Techniczne - załącznik nr 4 do SWZ)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZME-5 do filtra wody FPW-50

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000 Chemikalia do uzdatniania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Komorowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych ZME-5 do filtra wody FPW-50 w ilościach określonych w dokumentach zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia wchodzące w zakres danego zadania określono w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na zasadach określonych w dokumentach zamówienia

2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.

3. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w dokumentach zamówienia (projektowane postanowienia umowy). Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: 90 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji lub do 30 października 2023 r. w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej. przez Zamawiającego.

5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie do 29 lipca 2023 r. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 października 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZME-5 do filtra wody FPW-350

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000 Chemikalia do uzdatniania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Komorowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych ZME-5 do filtra wody FPW-350 w ilościach określonych w dokumentach zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia wchodzące w zakres danego zadania określono w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na zasadach określonych w dokumentach zamówienia

2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.

3. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w dokumentach zamówienia (projektowane postanowienia umowy). Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: 90 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji lub do 30 października 2023 r. w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej. przez Zamawiającego.

5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie do 29 lipca 2023 r. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 października 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZME-5 do filtra wody FPW-2000

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000 Chemikalia do uzdatniania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Komorowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych ZME-5 do filtra wody FPW-2000 w ilościach określonych w dokumentach zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia wchodzące w zakres danego zadania określono w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na zasadach określonych w dokumentach zamówienia

2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.

3. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w dokumentach zamówienia (projektowane postanowienia umowy). Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: 90 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji lub do 30 października 2023 r. w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej. przez Zamawiającego.

5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie do 29 lipca 2023 r. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 października 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZME-5 do filtra wody KSW-12

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000 Chemikalia do uzdatniania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Komorowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych ZME-5 do filtra wody KSW-12 w ilościach określonych w dokumentach zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia wchodzące w zakres danego zadania określono w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na zasadach określonych w dokumentach zamówienia

2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.

3. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w dokumentach zamówienia (projektowane postanowienia umowy). Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: 90 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji lub do 30 października 2023 r. w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej. przez Zamawiającego.

5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie do 29 lipca 2023 r. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 października 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZME-5 do filtra wody FPW-2

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000 Chemikalia do uzdatniania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Komorowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów materiałów eksploatacyjnych ZME-5 do filtra wody FPW-2 w ilościach określonych w dokumentach zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedmiotu zamówienia wchodzące w zakres danego zadania określono w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na zasadach określonych w dokumentach zamówienia

2. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.

3. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w dokumentach zamówienia (projektowane postanowienia umowy). Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: 90 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji lub do 30 października 2023 r. w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej. przez Zamawiającego.

5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie do 29 lipca 2023 r. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie: w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 października 2023 r., w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie powyższego warunku Zamawiający nie określa wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumentach zamówienia tj. załączniku nr 3 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 07:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 07:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest niepubliczne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia określono w dokumentacji zamówienia tj. w Specyfikacji warunków zamówienia - Rozdział VI.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w dokumentach zamówienia

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.

3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewidział możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z którą może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

6. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu (w zakresie danego zadania), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia.

7. Oferta wykonawcy musi zawierać: druk oferta, formularz cenowy, przedmiotowe środki dowodowe (określone w dokumentach zamówienia), pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej - https://portal.smartpzp.pl/3rblog. Sposób jej złożenia został opisany w dokumentach zamówienia

9. Zgodnie z art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

11. Zamawiający zgodnie z dokumentami zamówienia będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Wszelkie dodatkowe informacje zawarto w dokumentach zamówienia w szczególności w specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art. 505-590) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.; poz. 1710 z późn. zm)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023